Solrød Tennis Klub

Referat: 31. januar 2024

31. januar 2024 - Skrevet af Pernille Bekke

Tilstede:
Henrik Jacques Bekke, Børge Munk Johnsen, Glenn Nielsen, Kenneth Bolvig Roepstorff, Jesper Sass

Ikke tilstede:
Malte Thyregod

1. Valg af referent og ordstyrer

Børge blev valgt som referent og Glenn som ordstyrer.

2. Bestyrelsens beretning 2023

Den redigerede beretning blev godkendt uden kommentarer, og årsregnskabet kan nu sendes til revisor.

3. Priser for 2024

Det forud for mødet fremsendte bilag indeholdt en analyse af naboklubbernes prissætning af kontingenter og baneleje m.v. Børge præsenterede kort bilaget, der også indeholdt et forslag til prisændringer med en beregning af den økonomisk effekt.

Bestyrelsen havde en grundig drøftelse af bilagets forslag til prisændringer. Herunder var der især meget fokus på hvordan vi kan opnå en bedre udnyttelse af tennishallen på ydertidspunkter.

Debatten førte til nogle ændringer i forhold til forslagene i bilaget, som tilrettes og godkendes endeligt på det næste bestyrelsesmøde.
Herefter fremlægges forslaget til prisændringer på den kommende generalforsamling.

4. Budget for 2024

Budgetforslag havde været fremsendt forud for mødet. I budgetforslaget, der viser et mindre overskud, var indarbejdet effekten af forslag til prisændringer, jf. foranstående punkt.

Budgetforslaget blev herefter gennemgået. I forbindelse med gennemgangen var der en drøftelse af de forskellige poster, og nogle poster på omkostningssiden blev foreslået justeret i forhold til forslaget.

Budgetforslaget tilrettes med disse ændringer og de under punkt 3 besluttede ændringer, hvorefter det genfremlægges til godkendelse på det næste bestyrelsesmøde.

5. Boldsalg og boldregnskab

Forud for mødet var fremsendt en afstemning af beholdninger, køb og realiseret salg for hele 2023.

Afstemningen viste, at der ikke helt var overensstemmelse mellem de udfyldte boldskemaer og det faktisk realiserede salg, og der var tillige en difference i antal, som der ikke kunne gøres rede for.

Differencerne er opstået i en periode hen over sommeren, hvor beholdningerne ikke løbende blev optalt. Optælling og afstemning blev genindført i eftersommeren, og i den resterende del af regnskabsåret er der ikke konstateret differencer.

Bestyrelsen havde en drøftelse af, om differencerne burde give anledning til at stoppe ordningen med salg i cafeen. Imidlertid er salgsformen med til at øge det samlede salg, og differencerne kan ikke entydigt henføres til denne salgsform. Endvidere ser der ud til at være styr på beholdningerne fra eftersommeren.

Bestyrelsen besluttede derfor at fortsætte med denne salgsform.

6. Juniortræning

Efter Nicolai har valgt at udtræde af bestyrelsen, har vi ingen på dette område i bestyrelsen. Henrik har derfor tilbudt at overtage området.

Under punktet havde bestyrelsen en længere drøftelse omkring tilbuddet til juniorer, herunder omfang og tilrettelæggelse af træning, kampagne for at få flere juniorer ind samt eventuelle yderligere tilbud og tiltag til at højne interessen. Henrik drøfter mulighederne med Kristian.

7. Eventuelt

Cafeplejen fungerer p.t. ikke helt. Henrik og Kenneth arbejder videre med at skaffe evt. frivillige.

Næste bestyrelsesmøde blev aftalt til den 28. februar, kl. 18.

Dato for generalforsamlingen blev aftalt til den 20. marts, kl. 19. Glenn aftaler med dirigent.

Bestyrelsen talte kort om klubbens jubilæum i 2024 og herunder forskellige forslag til markering af dette. Der nedsættes en arbejdsgruppe, når Børge har foretaget den indledende research og planlægning.

Referent: Børge Munk Johnsen