Solrød Tennis Klub

Vedtægter


§ 1                 Klubbens navn og formål:

Klubbens navn er Solrød Tennis Klub. Klubbens formål er at udbrede kendskabet til og færdighed i tennisspillet.

§ 2                 Medlemmer:

Klubben består af aktive og passive medlemmer. Seniorer er alle der den 1. januar indeværende år er fyldt 18 år.
Indmeldelse sker enten via klubbens hjemmeside eller ved kontakt til bestyrelsen. Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen.
Bestyrelsen kan bevilge enkelte-medlemmer kontingentfrihed.
Æresmedlemmer kan udnævnes af generalforsamlingen, efter indstilling fra bestyrelsen. Æresmedlemmer er kontingentfrie.

§ 3                 Indskud og kontingent:

Ved indmeldelse i klubben betales indskud og kontingent som fastsættes af generalforsamlingen.
Det er kun muligt at reservere baner og benytte klubbens faciliteter når der er betalt for aktivt medlemskab, eller alternativt at der er købt specifik rettighed til at benytte en bane enten udendørs eller i hallen.
Betales der ikke for medlemskabet slettes medlemmet, og ved eventuel genoptagelse af  medlemskabet betales indskud og kontingent efter gældende satser.

§ 4                 Regnskab og revision:

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Revisoren kan til enhver tid forlange regnskabet og kassebeholdningen forevist.

§ 5                 Generalforsamlingen:

Generalforsamlingen har den øverste myndighed i alle klubbens anliggender.
Den årlige general-forsamling afholdes i marts måned. Medlemmernes kvittering for betalt kontingent gælder som medlemskort og er adgangsgivende på generalforsamlingen.
Generalforsamlingen, der ledes af en på denne valgt dirigent, indkaldes af bestyrelsen ved opslag i klubhuset og annoncering på forsiden på klubbens hjemmeside med 14 dages varsel.
Stemmeberettigede er alle senior medlemmer. Generalforsamlingen afgør selv sin lovlighed.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling omfatter mindst:

  1. Valg af dirigent
  2. Formanden aflægger beretning for årets virksomhed
  3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af indskud og kontingent
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  6. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
  7. Behandling af indkomne forslag
  8. Eventuelt

Forslag må for at kunne behandles være indsendt til klubbens formand senest 15. februar, således at de skriftligt kan komme medlemmerne til kendskab sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.
På generalforsamlingen afgøres sagerne ved simpelt flertal. Dog kræves der 2/3 flertal af de afgivne stemmer til vedtagelse af eller forandring i klubbens vedtægter. Stemmeretten kan kun udøves ved personligt møde eller ved skriftlig fuldmagt. Ingen kan dog på andre medlemmers vegne afgive mere end een stemme.

Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, og skal indkalde en sådan, når mindst 10% af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt forlanger det med angivelse af hvad der ønskes behandlet. Indvarslingen finder sted på sædvanlig måde og skal, når den sker ifølge begæring, finde sted senest 3 uger efter begæringens modtagelse.

§6                  Bestyrelsen:

Klubbens anliggender ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer. Kan der ikke på Generalforsamlingen vælges 7 medlemmer, skal der som minimum vælges 5 medlemmer, hvorefter der gives disse 5 medlemmer lov til at hverve yderligere 2 medlemmer i årets løb. Medlemmer af bestyrelsen vælges for en 2 årig periode, og genvalg er tilladt.

Generalforsamlingen vælger formand samt øvrig bestyrelse som herefter konstituerer sig med en næstformand, en kasserer samt 4 bestyrelsesmedlemmer.
På generalforsamlingen vælges en suppleant.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg bestående af klubbens medlemmer til varetagelse af særlige opgaver.

Klubben tegnes af formanden i forbindelse med et bestyrelsesmedlem, eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening.
bestyrelsen må kun anbringe klubbens likvider i pengeinstitutter som er omfattet af statens indskydergarantiordning, eller i børsnoterede danske obligationer med en max. løbetid på 2 år.
Såfremt et indestående overstiger det i indskydergarantiordningen anførte maksimum beløb (1992 = kr. 250.000), skal overskydende midler placeres, enten i et andet pengeinstitut eller i ovennævnte obligationer. Den likvide beholdning må aldrig bindes længere end at klubben til enhver tid kan svare sine løbende forpligtelser.
Bestyrelsen skal føre protokol over generalforsamlingen og bestyrelsesmøder. Protokollen underskrives for generalforsamlingens vedkommende af dirigenten og protokolføreren, for bestyrelsesmødernes vedkommende af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
Referater fra både generalforsamling samt afholdte bestyrelsesmøder publiceres hurtigst muligt på klubbens hjemmeside, samt ved opslag på tavlen i klubhuset.
Bestyrelsen kan ansætte lønnet medhjælp med henblik på administration.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde når han finder anledning dertil, eller når to af bestyrelsesmedlemmerne ønsker det.

Formanden er klubbens daglige leder og er berettiget til at handle på klubbens vegne i sager der ikke tåler udsættelse, men skal i så fald forelægge sagen for bestyrelsen på førstkommende møde.

§ 7                 Eksklusion:
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, såfremt medlemmet

1) Forsætligt eller groft uagtsomt har overtrådt foreningens vedtægter, eller
2) Har foretaget en handling, undladelse eller udvist en adfærd, som er skadelig for klubbens renomme og omdømme, uforenelig med klubbens værdier, i modstrid med bestyrelsens tydelige anvisninger/påkrav eller i øvrigt underminerer klubbens formål og ånd.

Såfremt et medlem ekskluderes, kan medlemmet forsvare sig på førstkommende ordinære generalforsamling, ligesom bestyrelsen i så fald skal redegøre for årsagerne til eksklusionen. Såfremt medlemmet ønsker at forsvare sig, skal sagen sættes på som det første punkt på dagsordenen. Generalforsamlingen afgør herefter, med simpelt flertal, om eksklusionen skal stadfæstes eller omstødes.

Hvis eksklusionen omstødes genindtræder medlemmet på lige fod som alle andre medlemmer og har stemmeret på generalforsamlingen.

Hvis eksklusionen stadfæstes bedes medlemmet forlade generalforsamlingen i god ro og orden.

Et medlem, der er ekskluderet i henhold til generalforsamlingsbeslutning, kan kun genoptages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning herom på næstkommende ordinære generalforsamling.

§ 8                 Foreningens opløsning:

Beslutning om klubbens opløsning kan kun træffes såfremt mindst 50% af klubbens medlemmer er til stede.
Er halvdelen af medlemmerne ikke til stede, indkaldes til ny generalforsamling. På denne kan beslutning om klubbens ophævelse træffes af 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til antal tilstedeværende medlemmer.
Ved opløsning af klubben træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelsen af klubbens midler til velgørende eller idrætslige formål.

Revideret på Generalforsamlingen 3. marts 2015
Revideret på Generalforsamlingen 25. juni 2020