Solrød Tennis Klub

Referat: 1. oktober 2013

1. oktober 2013 - Skrevet af stkadmin

Tilstede:         Jan, Jesper, Sten, Carl-Otto, Per og Hans

Fraværende: Bjørn

Referent:        Hans

 

Dagsorden:

 

  1. Godkendelse af seneste referat fra bestyrelsesmøde den 12. september.
  2. Til beslutning/information
  3. Juniorer.
  4. Information fra kassereren.
  5. Hal- og banestatus.
  6. Sponsor.
  7. Arrangementer.
  8. Eventuelt.

 

Ad 1.
Formanden bød velkommen. Bestyrelsesmødereferatet fra den 12. september blev godkendt og underskrevet.

Ad 2.
Per orienterede om status i sagen vedrørende betaling af ”dummebøder” til SLTU samt den medlemsundersøgelse bestyrelsen havde iværksat med henblik på at skabe sig det bedste grundlag for beslutningstagen vedrørende fortsat medlemskab af DTF/SLTU.

Kassereren fremlagde et regnskabsestimat, der udviste et forventet underskud for året på ca. 14.000 kr.

De mange ”pro et con’s” blev drøftet, og det blev besluttet, at udnytte tiden frem til den ordinære generalforsamling i februar til at undersøge forskellige muligheder, fremskaffe facts og fremlægge alle tilgængelige data, således at der på generalforsamlingen kan træffes en afgørelse vedrørende fortsat medlemskab af SLTU/DTF på det bedst mulige grundlag.

Per og Jan havde haft et møde med en repræsentant fra DGI for at sondere DGI’s muligheder for at opfylde klubbens behov for tennisspil på forskellige niveauer. Det havde været et konstruktivt møde, og mulighederne indgik i bestyrelsesmødets drøftelser. DGI’s muligheder/tilbud er efterfølgende tilsendt klubben.

Ad 3.
I Bjørns fravær orienterede Jan om det afholdte forældremøde, der i nogen grad blev domineret af meningsudvekslinger vedrørende medlemskab af SLTU. Med Bjørns udtræden af ungdomsudvalget på grund af flytning skal der etableres et nyt udvalg. Jesper indtræder i stedet for Bjørn, og der indkaldes til et nyt forældremøde, hvor også forældrerepræsentation i udvalget drøftes. Jackie og Jan deltager i også i mødet. Aktion: Jan og Jesper.

Lønpålæg til hjælpetrænere blev drøftet. Det blev besluttet, at hjælpetrænere aflønnes således:

Intet kursus: 75,00 kr.
K1- kursus : 85,00 kr.
K2- kursus : 95,00 kr.
K3-kursus : 110,00 kr.
K4-kursus:  125,00 kr.

Der er tilmeldt 30 juniorer til indendørs træning. Planlægning af aktiviteter i juniorafdelingen vil blive fastlagt på det kommende forældremøde.

Ad 4.
Medlemssituationen viser igen en mindre tilbagegang.

Ad 5.
Hans kontakter Fjernvarmeværkets driftschef med henblik på at skaffe en oversigt over fjernvarmeforbruget set over et kalenderår. Aktion: Hans.

Nye pærer til lyset i hallen er anskaffet fra Tyskland til en meget fordelagtig pris. Varmeblæserne i hallen aktiveres når der kommer frost. Aktion: Hans og CO.

Kommunen rykkes for svar på betaling af el, udskiftning af armaturer og overgang til led-lys i hallen, samt status i behandlingen af anmodningen om renovering af de udendørs baner. Aktion: Hans.

Ad 6.
Sten orienterede om det igangværende arbejde, der fortsat mestendels foregår opad bakke!. Aktion: Sten.

Ad 7.
Det indendørs ”åben bane” koncept under navnet ”drop in” genetableres om lørdagen. Per sørger for at der laves en notits på hjemmesiden. Aktion: Per.

Der er stadigvæk uudnyttet plads tirsdag aften. Anvendelsesmuligheder efterlyses.

Ad 8.
Per arbejder videre med mulighederne for at skaffe en hjertestarter til klubben. Aktion: Per.

Mulighederne for udleje af tennisanlægget eller dele heraf blev drøftet. CO sender materiale til Per. Aktion: CO.

Der afholdes aktivitetsdag lørdag den 12. oktober. Hans laver opslag til klublokalerne og sender input til Hanne vedrørende optagelse på hjemmesiden. Aktion: Hans.
Næste møde er tirsdag den 19. november kl. 18:15.

Hans

 

Månedens citat: ”Egoismen kender ingen grænser. Alligevel skal man ikke komme ind på dens enemærker.”

– Otto Ludvig