Solrød Tennis Klub

Referat: Generalforsamling 30 marts 2023

30. marts 2023 - Skrevet af Pernille Bekke

 

Tilstede: 36 medlemmer, heraf 4 fra bestyrelsen.

Fraværende: Resten af klubbens medlemmer.

Referent: Hans

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning for årets virksomhed.
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
6. Valg af revisor.
7. Behandling af indkomne forslag.
8. Eventuelt.

Ad 1.

Formanden bød velkommen og foreslog Kim Heinrich Andersen som mødets dirigent. Dette helt igennem fremragende forslag forårsagede et bragende bifald fra de mange fremmødte medlemmer. Herefter udlånte formanden sit klokkeværk til dirigenten, der kunne konstatere, at indkaldelsen var rettidig indvarslet, og dermed var generalforsamlingen beslutningsdygtig.
Ved optælling blev det konstateret, at der var 36 fremmødte samt 18 fuldmagter.

Ad 2.

Formanden indledte sin beretning med at nævne, at klubben, i det forløbne år, havde haft et særdeles godt og frugtbart samarbejde med kommunens idrætsansvarlige.

Webmaster Hanne har gennemført et antal forenklinger og nye tiltag i forbindelse med medlemsadministration, og Børge Johnsen har i løbet af året helt overtaget kassererjobbet efter Hanne, der også i år vil varetage nogle opgaver herunder støtte til kassereren og medlemsadministrator. Per lovede at bistå den kommende formand i nødvendigt omfang.

Der er foretaget en nødvendig reparation af taget, men i løbet af foråret skal der foretages en yderligere tætning i overgangen mellem gavlen og tilbygningen.

Stormen Otto blæste et par plader ind i gavlen. Nye plader opsættes kort efter påske.

Vi havde alt for mange nøgler i omløb, så i årets løb er der etableret et nøglesystem, der styres af en nøglebrik. Systemet fungerer fint, og der har kun været små begynderproblemer.

Vi har fået lagt nyt asfalt på forpladsen. Endelig færdiggørelse vil finde sted i foråret.

P-pladsen er fortsat i en miserabel kondition. En snarlig forbedring er dog desværre næppe på trapperne.

Efter ønske fra mange medlemmer er der lavet net over slåmuren, så vildfarne bolde bliver på anlægget.

Rengøringsfirmaet Margrethe og CO opsagde rengøringsjobbet 31.12 efter 14 år. Vi har nu etableret en aftale med Solkystens Rengøring og Pleje. Aftalen skal genforhandles pr 1. maj.

Ombygning af det gamle klubhus blev påbegyndt i efteråret og skal stå klar til udesæsonen. Der er kommet ny overdækket terrasse og ny flisebelægning. XL-Byg i Køge har doneret 3 sæt havemøbler med hynder samt en hyndeboks. Formanden takkede XL-Byg for et fremragende samarbejde.

Alle vores hold har klaret sig fint i diverse officielle turneringer, og vi har en klar forventning til yderligere fremgang i indeværende sæson.

Klubben har tilbudt de sædvanlige aktiviteter som Voksenintroduktion, Åben Bane, Familietennis, diverse træningstilbud, Tennissportens dag, Standerhejsning, klubmesterskab og aktivitetsdage.

Formanden sluttede sin beretning med at takke bestyrelsen for indsatsen i året der gik, tak til Børge for det udførte kassererjob, tak til Ole Ahlstrøm for revisorarbejde, tak til Hanne for uvurderlig hjælp til medlemsadministration, hjemmeside m.m. Pernille Bekke overtager jobbet som webmaster.

Tak for de tyve år som formand med en særdeles positiv udvikling i klubben på mange felter og jeg videregiver nu med god samvittighed stafetten til den nye formand og den nye bestyrelse.

De fremmødte kvitterede med en stor godkendende applaus.

Ad 3.

Klubbens kasserer, Børge Johnsen, gennemgik regnskabet kort ved at nævne et par nøgletal, og efter svar på et par opklarende spørgsmål blev regnskabet godkendt.

Ad 4.

Kassereren gennemgik budgettet, der var udarbejdet med uændret kontingent. Efter en udveksling af nogle få spørgsmål med efterfølgende svar, var der ikke yderligere bemærkninger til det fremlagte budget.

Ad 5.

Der var valg af formand og 3 bestyrelsesmedlemmer. Der var opstillet 2 kandidater (Glenn Nielsen og Kristian Birch) til formandsposten. Disse 2 kandidater startede med at præsentere sig selv. Herefter var der skriftlig afstemning, der resulterede i at den ene kandidat fik 19 stemmer og den anden fik 35. Herefter var spørgsmålet, hvem var den ene, og hvem var den anden!! Slutresultatet blev, at det var Glenn, der havde fået de 35 stemmer og han er således klubbens kommende nye formand. Da der var 4 opstillede kandidater til de 3 ledige bestyrelsesposter, besluttede generalforsamlingen, at de tre med højeste stemmetal fik bestyrelsespladserne for en toårig periode idet den med det tredje højeste stemmetal er på valg om 1 år og den med det mindste stemmetal af de 4, blev suppleant. Afstemningen gav følgende resultat: Nicolai Meisler 49, Henrik Bekke 46, Børge Johnsen 43 og Kristian Birch 27. Nicolai, Henrik og Børge er således bestyrelsesmedlemmer og Kristian suppleant.

Ad 6.

Ole Ahlstrøm modtog genvalg til revisorjobbet.

Ad 7.

Bestyrelsen havde indstillet Per Holm og Hanne Holm til æresmedlemmer af klubben. Generalforsamlingen godkendte enstemmigt indstillingen med applaus.

Ad 8. Ingen substantielle og vigtige emner passerede referentens selvbestaltede væsentlighedsfilter.

Årets citat: ”Humor er beretningens salt. Det middel, der kan gøre ethvert budskab – også det rystende – læseligt, vedkommende, uforglemmeligt.” Lise Nørgaard