Solrød Tennis Klub

Referat: Generalforsamling 24. marts

24. marts 2022 - Skrevet af stkadmin

Tilstede:         11 medlemmer, heraf 6 fra bestyrelsen.
Referent:        Per
Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af indskud og kontingent
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  6. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
  7. Behandling af indkomne forslag
  8. Eventuelt

Ad 1.
Bestyrelsen foreslog Bo Brink-Pedersen som mødets dirigent, som herefter blev valgt. Dirigenten kunne konstatere, at indkaldelsen var rettidig indkaldt, og dermed var generalforsamlingen beslutningsdygtig.

Han kunne samtidig konstatere, at der var 10 stemmeberettigede.

Ad 2.
Formanden startede med at referere til situationen efter klubbens kasserer Jan Knoblauch fik en blodprop i hjernen 10. november. Siden da har webmaster Hanne Holm fungeret som kasserer og tovholder i tæt samarbejde med formanden i den komplicerede situation som klubbens befandt sig i.
Med denne kedelige anledning gav det anledning til at implementere nye metoder og rutiner, med henblik på at lette det fremtidige arbejde som kasserer og administrator.
Klubben har i denne periode fået ny mere overskuelig kontoplan, optimeret den matrix der i Globus Data danner en del automatposteringer, etableret brug af Visma/Dataløn, samt brug af ScanPay i stedet for NETS. Uden Hannes utrættelige indsats havde dagens situation set anderledes kompliceret ud.
Fra 1. april har klubben fået ny kasserer, idet det mangeårige medlem Børge Johnsen har accepteret opgaven som kasserer. Børge overtager opgaven efter Hanne i etaper, startende med kontering/bogføring og løn. De øvrige områder varetager Hanne stadig indtil Børge er klar til at tage over. Per sørger for at Børge får de nødvendige adgangskoder til myndigheder og til banken.

I forbindelse med det nye samarbejde med YONEX, kan klubben nu tilbyde en hel kollektion i klubtøj. Med velvillig assistance fra ScanPeople og JT-Biler kan der gives rabat på køb af klubtøj. Samtidigt er der nu opsat reklame skilte i hallen for de 2 virksomheder (ScanPeople=Brian Jørgensen – JT-Biler=Jacob Thisted).

Bestyrelsen har besluttet at padel ikke bliver aktuelt i vores klub under de nuværende forudsætninger.
Carl-Otto og Hans Nielsen har tilbudt igen i år at forestå vedligeholdelsen af vores dejlige anlæg. For denne indsats er det aftalt at Solrød Kommune betaler 20.000 kroner.
Formanden informerede om bestyrelsen i budgetforslaget har afsat midler til at få udbedret de huller der er i taget, samt at undersøge muligheden for at udskifte vores nuværende nøglesystem med et brik-baseret system.
Desuden blev det fortalt at reparation af banelyset udendørs ikke bliver i indeværende kalenderår, ligesom asfaltering af P-pladsen heller ikke bliver i år.

Vi fortsætter i år med tilbud om Skoletennis for kommunens skoler, og fortsætter med Voksenintroduktion. Vi fortsætter ligeledes med begyndertræning og med Familietennis, afholdelse af klubmesterskab, turneringshold og flere sociale turneringer.

I ungdomsafdelingen er cheftræner Kenneth Freddin desværre stadig langtidssygemeldt. Heldigvis har Kristian Birch kunnet overtage, i samarbejde med hjælpetrænerne. Vi undersøger i øjeblikket mulighed for at tilknytte ekstra trænerkapacitet. Der er indført et nyt Google-Drive baseret system til kontrol af fremmøde til juniortræning.

Formanden sluttede beretningen med at fortælle at der gøres 2 baner klar til spil udendørs i den forestående påske, og at der er Aktivitetsdag lørdag 23. april.
Vi har passeret grænsen for mere end 300 medlemmer, og økonomien er sund.
Tak til alle i klubben som i år har ydet en ekstra indsats.

Ad 3.
Klubbens fungerende kasserer Hanne Holm, omdelte det reviderede regnskab. Der var ingen spørgsmål til regnskabet, der herefter blev godkendt.

Ad 4.
Hanne Holm gennemgik herefter det fremlagte budget, hvor der ingen ændringer er i kontingent.

Ad 5.
Tommy Hjordt, Malte Thyregod og Kenneth Roepstroff blev alle genvalgt for en to-årig periode med samtlige 10 stemmer.
Bo Brink-Pedersen og Jonathan Hjordt blev begge genvalgt for en 1-årig periode med samtlige 10 stemmer.

Ad 6.
Ole Alstrøm blev genvalgt til revisor med samtlige 10 stemmer.
Hanne Holm blev valgt som revisorsuppleant.

Ad 7.
Ingen indkomne forslag modtaget.

Ad 8.
Formanden takkede slutteligt de fremmødte for en god generalforsamling. Der var en flaske vin til dirigenten og et par flasker til revisor Ole Alstrøm som tak for indsatsen.