Solrød Tennis Klub

Referat: Generalforsamling 2024

20. marts 2024 - Skrevet af Pernille Bekke

 

Referat fra generalforsamlingen, torsdag den 20. marts 2024.

Tilstede:        66 stemmeberettigede inklusive fuldmagter.

Fraværende: Resten af klubbens medlemmer.

Referent:       Hans

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formanden aflægger beretning for årets virksomhed.
  3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  6. Valg af revisor.
  7. Behandling af indkomne forslag.

Ad 1.  Formanden bød velkommen og foreslog Kjeld Hartvig som mødets dirigent. Dette fremragende forslag forårsagede et bragende bifald fra de mange fremmødte medlemmer. Herefter kunne dirigenten konstatere, at indkaldelsen var rettidig indvarslet, og dermed var generalforsamlingen beslutningsdygtig. Hans blev foreslået og valgt til referent.

Ved registreringen blev det konstateret, at der var 66 stemmeberettigede inklusive fuldmagterne.

Ad 2. Formanden nævnte, at det var hans første år som formand i klubben, hvor han havde overtaget efter en lang formandsperiode og samtidig stop fra klubadministrationen.

Dette har medlemmerne ikke kunnet undgå at mærke i hverdagen, i forhold til en lang periode med en stor indsats i at passe og pleje klubben. Det er et fokusområde, som udvikler sig, men som også godt kan bruge klubbens medlemmers frivillige indsats til at bakke op omkring, at rapportere når der er generelle problemer og at give en hjælpende hånd med i hverdagen i fællesområderne.

Vi møder som alle mulige andre flere krav i forhold til regulering og krav til formalia, det lægger en forøget administrativ byrde på klubben.

Som noget af det første en ny formand gør, når der tiltrædes, er at give klubben et kasseeftersyn, hvilket resulterede i en konstatering af, at der var flere forfaldne kreditorer end penge på kontoen. Der har herfor været meget lavt investeringsniveau i klubben i året der er gået, men med fokus på, at holde alt sportsligt indhold i gang.

Et stort aktiv som kom i drift sidste år, nemlig terrassen til glæde for mange, der dog også ved selvsyn kunne se fejl og mangler. Desværre var fejl og mangler mere omfattende end først antaget og selve konstrueringen er ikke ”bæredygtig” til en hård vinter. Kombineret med en manglende betalingsevne var det en lang dialog om, at det nu ikke bare var en dårlig undskyldning for betalingsevne for projektet som ikke var færdigbetalt og overforfaldent, men rent faktisk var et ringe produceret projekt. I dag er konstruktionen styrket så den er holdbar og forhåbentligt får vi  også snart tætnet taget.

Stormen havde også præcis samme konsekvenser som sidste år, hvor tagvinduer blæste ud, de samme som ved sidste storm. Denne gang er listerne, som holder vinduet, styrket, så det forhåbentligt ikke er der, en skade kommer ved først kommende storm.

I år genopstod klubfesten, som har været væk i nogle år og klubmesterskaberne kørte for fuldt blus. Det er traditioner vi håber kan holdes i fuld gang og udvikles fra år til år.

Klubben har haft hold i officielle turneringer fra ung til gammel, og det er noget vi som bestyrelse bakker op omkring, og det glæder os at se klubben være bredt repræsenteret.

Bestyrelsen har haft fokus på at være en klub for såvel ung som gammel, og at der er plads til bredden. Det arbejde vil fortsætte. Herunder arbejdes der i at øge at fastholde nye senior medlemmer i klubben, så de også er der, når den nye sæson kommer, det kræver en indsats og en udvikling også i de kommende år.

Særligt har vi på juniorsiden haft et svært år med medlemstilbagegang, og det vil være et fokusområde at få vendt den negative udvikling i juniorafdelingen. I året blev familie tennis nedlagt på grund af. den meget lave tilslutning til holdene. Når et nyt koncept er færdigt, og en tilslutning kan findes, er det tanken, at familietennis genopstår.

Vi lægger i år også op til, at kontingenter årligt reguleres, således at klubben kan opretholde sit niveau med den prisudvikling, der er i samfundet, så vi ikke kommer ud i en negativ spiral med et tilbud som bliver ringere og ringere. Det skal også ses i lyset af, at vi skal forvente, at der i højere grad kan komme behov for vedligeholdelse af hallen på installationer og udstyr, som efterhånden har en vis alder.

Dette konkluderede formandens beretning.

Bo efterlyste tiltag til udbedring af parkeringspladsen. Bestyrelsen er i jævnlig kontakt med kommunen.

Anne Mette henledte opmærksomheden på lejlighedsvise mangler på sandpåfyldning på banerne.

Flere medlemmer påpegede, at den daglige rengøring – især i baderummene – er mangelfuld. Formanden opfordrede til, at man indberettede til bestyrelsen, som efterfølgende kan vejlede rengøringsselskabet.

Hans L. efterlyste en oversigt over ansvarlige, man kan henvende sig til, når der er problemer med f.eks. lys i hallen, gitterlågen m.m. Bestyrelsen finder en metode på at tydeliggøre disse ”point of Contacts.”

Flere medlemmer ønskede muligheder for at fejlmelde ting direkte på den ”åbne” del af vores hjemmeside. Bestyrelsen undersøger mulighederne.

Bo efterlyste tiltag til at øge medlemstilgangen. Formanden oplyste, at der havde været kontakt til skolerne, men resultaterne havde været ringe. Kjeld anbefalede, at man inddrog gymnasiet i bestræbelserne.

Helle efterlyste mulighed for followup træning efter grundkursus. Bestyrelsen henviste til ”Åben bane”. Behov for åben bane i vinterhalvåret vurderes

Efter disse bemærkninger blev formandens beretning godkendt.

 

Ad 3.  Klubbens kasserer, Børge Johnsen, gennemgik regnskabet kort ved at nævne et par nøgletal, herunder det kedelige underskud. Flere medlemmer udtalte sig kritisk over for det store beløb – 150-170.000 kr. – der var anvendt på det nye ufærdige projekt med terrasse, selv om kommunen havde støttet med 67.000 kr.

Flere medlemmer ønskede nemmere adgang til regnskabet. Flere muligheder blev foreslået, herunder direkte udsendelse til medlemmerne, eller fremlagt i 14 dage i cafeen, eller på hjemmesiden efter Login. Bestyrelsen vil vurdere mulighederne.

Efter disse få bemærkninger blev regnskabet godkendt.

 

Ad 4. Kassereren gennemgik budgettet, der var udarbejdet med kontingentforhøjelse på 100 kr. for seniorer.

Bo efterlyste begrundelsen for at ændre priserne på de faste banetimer. Begrundelsen er at gøre prime time tider dyrere og udkantstimer billigere, for at sprede belastningen mere jævnt. Bestyrelsen vil undersøge om forslaget indeholder utilsigtede uhensigtsmæssigheder.

Efter en udveksling af nogle få spørgsmål med efterfølgende svar, var der ikke yderligere bemærkninger til det fremlagte budget.

 

Ad 5. På valg var Børge, Kenneth og Malthe, der alle var villige til genvalg. Derudover skulle vælges yderligere et bestyrelsesmedlem, da der var en plads vakant. På generalforsamlingen meldte der sig yderligere to kandidater til de 4 bestyrelsesposter, nemlig Bo og Hans L.

De fem kandidater redegjorde efter tur for deres fortræffeligheder som bestyrelsesmedlemmer, og der blev efterfølgende foretaget skriftlig afstemning, der resulterede i at Børge og Malthe fik flest stemmer, og Bo, Kenneth og Hans L fik det samme stemmetal. En fornyet afstemning blandt de tre resulterede i at Bo og Hans L. blev valgt til bestyrelsen.

Der var ikke valg af suppleanter til bestyrelsen

 

Ad 6. Ole Ahlstrøm blev genvalgt som revisor med akklamation.

 

Ad 7. Der var ikke modtaget forslag fra hverken bestyrelse eller medlemmer.

 

Ad 8. Ingen guldkorn eller andre substantielle og vigtige emner passerede referentens finmaskede væsentlighedsfilter.

 

Dato:                                                                                                                         Dato:

Dirigent                                                                                                                     Referent

Kjeld Hartvig                                                                                                            Hans Nielsen

Årets citat: ”Da jeg var en dreng på 14 år, var min far så uvidende, at jeg knap nok kunne klare at have den gamle mand i huset. Men da jeg var blevet 21, var jeg forundret over hvor meget han havde lært på 7 år.” Mark Twain