Solrød Tennis Klub

Referat: Generalforsamling 2020

25. juni 2020 - Skrevet af stkadmin

Tilstede:         40 medlemmer, heraf 6 fra bestyrelsen.
Fraværende: Resten af klubbens medlemmer.
Referent:        Hans

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formanden aflægger beretning for årets virksomhed.
  3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  6. Valg af revisor.
  7. Behandling af indkomne forslag.
  8. Eventuelt

Formanden bød velkommen til de mange fremmødte, og roste medlemmerne for deres positive tilgang til at overholde Covid-19 regelsættet.

Ad 1.
Formanden foreslog Jan Knoblauch som mødets dirigent. Efter det lidt nølende, men velfortjente bifald havde lagt sig, kunne Jan, der nu var dirigent, konstatere, at indkaldelsen var rettidig indvarslet, og dermed var generalforsamlingen beslutningsdygtig.
Han kunne samtidig konstatere, at der var 52 stemmeberettigede, idet 12 medlemmer hver havde medbragt en fuldmagt.

Ad 2.
Formanden indledte sin beretning med at nævne, at klubben, i det forløbne år, igen havde haft et særdeles godt og frugtbart samarbejde med kommunens idrætsansvarlige. Vi har således fået 662.000 kroner til renovering/udskiftning af de 5 udendørsbaner. Sammen med klubbens egenbetaling på 41.000 kroner er det også blevet til udskiftning af hegn, vindnet og reparation af slåmur. Sidstnævnte blev gennemført ved hjælp af en stor donation fra XL-Byg.
Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond har også – efter ansøgning – bevilget midler til udskiftning af de nedslidte indendørsbaner. Fonden betaler 80% og klubben betaler 20%. Arbejdet bliver gennemført i august måned.

Vi har en aftale med kommunen, der medfører, at vi selv vedligeholder anlægget og modtager 20.000 kroner for denne ydelse.
Fra kommunens rekvisitpulje har vi modtaget midler til indkøb af digitalt ur i hallen, elektrisk ur udendørs samt nye kuglerammer til bane 6, 7 og 8 (er på vej).

Cafeen er blevet opdateret med nyt gulv og støjhæmmende nyt loft samt nye lamper i køkkenet.

Vi har sat nye skilte op på hallen, og fliserne er blevet rensede og imprægneret.

Rengøringsniveauet i klubben er højt til glæde for medlemmerne.

Ny affaldssortering er iværksat, og medlemmerne bedes tage hensyn hertil.

Vi er glade for vores træner-duo, Pernille og Kenneth, som dog har været sendt hjem med løn under Corona krisen. Vi har fra DTF modtaget kompensation herfor. Nye trænerkontrakter, der tager højde for fremtidige pandemier, er underskrevet af de to trænere.

Vi er tilmeldt kommunens ”Sjov Sommer”, Fritid i Solrød, samt skoletennis for kommunens skolebørn.

Vi har nu hold i både TennisØst og DGI (seniorer, motionister og juniorer)

Vi har afholdt sociale arrangementer i form af Januar mix, Fyraftenstennis i juni, septembertræf og damejuleturnering i december.

Åben bane startede i maj, og der er – som sidste år – tilmeldt 2 hold til voksenintroduktion i 2020.

Vi er i gang med en foryngelseskur i bestyrelsen, hvilket fremgår af bestyrelsens forslag til nye bestyrelsesmedlemmer.

Målsætningen for klubben er at skabe de bedste rammer for tennisspillet både på hold, som motionist og som børne- og ungdomsspiller.

Vi vil fastholde de sociale arrangementer og vi vil – ikke mindst – bevare en sund økonomi i klubben; fremadrettede likviditetsanalyser medvirker hertil.

Med de mange baner, vi nu har til rådighed, giver det mulighed for at opfylde Solrød Kommunes ønsker om tilbud til skolerne, om at idrætstimer lejlighedsvist kan gennemføres på anlægget.

Vi har indgået en detaljeret ”vækstplan” med DGI, som bestyrelsen løbende følger op på i tæt kontakt med DGI.

Sidste år modtog vi en anerkendelse fra DTF, idet vi placerede os blandt de 16 bedste klubber i DK.

Omklædning og café åbner på mandag den 29. juni, hvor man selvfølgelig skal overholde de gældende Covid-19 regler.

Når banerne i hallen er udskiftet planlægger vi et stort indvielsesarrangement.

Formanden sluttede med at sende en tak til de medlemmer, der har ydet en stor frivillig indsats i årets løb, samt en tak til kollegerne i bestyrelsen.

Ad 3.
Klubbens eksterne administrator, Jan Knoblauch, omdelte regnskabet. Der var ingen spørgsmål til regnskabet, der herefter blev godkendt.

Ad 4.
Jan gennemgik ganske kort budgettet, der var udarbejdet med uændret kontingent. Efter en udveksling af nogle få spørgsmål med efterfølgende svar, hvor minus blev ændret til plus, blev budgettet godkendt.

Ad 5.
Tommy Hjordt og Bo Brink-Pedersen blev genvalgt til bestyrelsen med samtlige 52 stemmer.
Lise Struckmann havde ikke ønsket genopstilling, og bestyrelsens suppleant Jonathan Hjordt blev valgt ind som bestyrelsesmedlem med samtlige 52 stemmer. Hans Nielsen ønskede ikke genvalg og Malte Thyregod blev valgt til bestyrelsesmedlem, også med samtlige 52 stemmer.

Kenneth Bolvig Roepsdorff blev valgt som suppleant, ligeledes med samtlige 52 stemmer.

 Ad 6.
Ole Alstrøm blev genvalgt til revisor med samtlige 52 stemmer.

Ad 7.
Bestyrelsen havde foreslået 2 punkter til ændringer af vedtægterne. Det ene punkt var en ændring af tidspunktet for indsendelse af forslag til generalforsamlingen fra 1. januar til 15. februar.

Det andet forslag var en ny paragraf vedrørende mulighed for eksklusion af medlemmer.

Begge forslag blev vedtaget med samtlige 52 stemmer.

Ad 8.
Et medlem ønskede reglerne for spontant spil på en ledig bane mellem et medlem og et mindre barn lempet. Den fremtidige bestyrelse ser på mulighederne på førstkommende møde.
Høj musik på kunstgræsfodboldbanen er generende. Bestyrelsen har henvendt sig til kommunen.

Et medlem ønskede undersøgt, om det var muligt at rykke sæsonen med en uge, således indesæsonen starter en uge senere end i dag. Bestyrelsen ser på sagen.

Formanden takkede herefter de fremmødte for en god generalforsamling, og afsluttede med at overgive næstformand Hans Nielsen er vingave som tak for mange år i bestyrelsen. Der var også en flaske vin til dirigenten som tak for styringen.


Årets citat
:
”En referent er en person, der i ren kedsomhed, på en smuk solskinsdag, sidder indendørs og har påtaget sig at gengive, ikke hvad deltagerne sagde, men det de – efter referentens mening – burde have sagt.”                                                    Hans Nielsen (f. 1941)