Solrød Tennis Klub

Referat: Generalforsamling 2019

26. marts 2019 - Skrevet af stkadmin

Tilstede:        11 medlemmer, heraf 7 fra bestyrelsen.
Fraværende: Resten af klubbens medlemmer.
Referent:       Hans

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formanden aflægger beretning for årets virksomhed.
  3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  6. Valg af revisor.
  7. Behandling af indkomne forslag.
  8. Eventuelt

Ad 1.
Formanden bød velkommen og foreslog Bo Brink-Pedersen som mødets dirigent. Dette helt i gennem sublime forslag faldt i god jord hos de ”mange” medlemmer. Efter det velfortjente bifald havde lagt sig, kunne Bo, der nu var dirigent, konstatere, at indkaldelsen var rettidig indvarslet, og dermed var generalforsamlingen beslutningsdygtig.

Ad 2.
Formanden indledte sin beretning med at nævne, at klubben, i det forløbne år, havde haft et særdeles godt og frugtbart samarbejde med kommunens idrætsansvarlige. Vi har således fået en ny bane 4, og vi har fået tilsagn om 650.000 kr. til udskiftning af belægning på bane 5, 6 og 7 i 2020, og hvis pengene rækker, også en ”upgrade” af bane 8 samt nyt banelys på bane 4 og 5.
Vi har også en positiv dialog med kommunen vedrørende finansiering af udgifter til udskiftning af belægning i hallen, hvor vi om 2-3 år skal have udskiftet tæppet.
Vi havde sidste år indbrud, hvor der ikke blev stjålet noget, men 3 døre blev ødelagt.
Vi har aftalt med kommunen at klubben modtager 20.000 kr. for selv at vedligeholde det udendørs anlæg.
Vi har haft en positiv nettotilgang af medlemmer, både seniorer og juniorer, og det er et særsyn blandt tennisklubber i Danmark og en meget positiv ting for klubben.
Ratemedlemsskaber er blevet taget godt imod og anvendes flittigt.
Vi har deltaget i mange arrangementer i SLTU- og DGI-regi, men vi har også mange egne arrangementer som junitræf, septembertræf, tennissportens dag sammen med standerhejsning, skoletennis, voksenintro, damejuleturnering samt januarmix.
Vi har haft megen glæde af vores cheftræner Pernille og de mange nye hjælpetrænere.
Også etableringen af specialtræning af ungseniorer har være en succes.
Det blev understreget at ungseniorer (over 18 år) naturligvis også kan deltage i seniorarrangementer.
Visionen for det kommende år er at fastholde den positive medlemstilgang og aktivitetsniveauet i klubben samt at passe godt på anlægget.
Efter afklaring af et par spørgsmål til beretningen blev denne vedtaget/godkendt.

Ad 3.
Klubbens eksterne administrator, Jan Knoblauch, gennemgik regnskabet, og efter svar på et par opklarende spørgsmål blev regnskabet godkendt.

Ad 4.
Jan gennemgik budgettet, der var udarbejdet med uændret kontingent. Efter en udveksling af nogle få spørgsmål med efterfølgende svar, blev budgettet godkendt.

Ad 5.
Per blev genvalgt til formand. Jesper blev genvalgt til bestyrelsen. Carl-Otto havde ikke ønsket genopstilling, og bestyrelsens anden suppleant Lise Struckmann blev valgt ind som bestyrelsesmedlem. Karina ønskede ikke at fortsætte som suppleant. Jonatan Hjordt blev valgt som suppleant.

 Ad 6.
Ole Alstrøm blev genvalgt til revisor.

Ad 7.
Der var ikke modtaget forslag til behandling.

Ad 8.
Kun få seriøse bemærkninger slap gennem referentens rigide og tætmaskede væsentlighedsfilter. Blandt deltagerne var der en, der fremførte ønsket om at fastsætte et beløb for ikke at deltage i klubbens aktivitetsdage. Dette lettere besynderlige forslag blev kort drøftet, men da forslaget var fremsat under eventuelt, hvor der ikke kan besluttes, blev det henvist til evt. at kunne blive fremsat på næste generalforsamling, hvis ønsket.

Formanden sluttede mødet med at overrække en vingave som tak til dirigenten for god mødeledelse.
Også dirigenten takkede deltagerne for udvist god orden og disciplin under mødet.

Dirigent Bo Brink-Pedersen
Referent Hans Nielsen

Årets citat: ”Kvinder lever gennemsnitligt længere end mænd, fordi de taler mere end deres partnere. Det accelererer åndedrættet, stimulerer blodkredsløbet og er en slags terrænløb for tungen.”       Jean Camio