Solrød Tennis Klub

Referat: Generalforsamling 2015

3. marts 2015 - Skrevet af stkadmin

Tilstede:         11 medlemmer, heraf 7 fra bestyrelsen.

Fraværende: Resten af klubbens medlemmer.

Referent:        Hans

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formanden aflægger beretning for årets virksomhed.
  3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  6. Valg af revisor.
  7. Behandling af indkomne forslag.
  8. Eventuelt

Ad 1.
Formanden bød velkommen og foreslog Preben Svanekiær som mødets dirigent. Dette ganske overraskende forslag blev godt modtaget, og der var ingen, der vovede at pege på en modkandidat. Preben, der nu var dirigent, konstaterede, at indkaldelsen var rettidigt indkaldt og dermed beslutningsdygtig. Han filosoferede over, at dagsordenens punkt 7 måske burde rykkes frem som nummer 4 på dagsordenen, idet resultatet af drøftelserne under punkt 7 kunne have indflydelse på resultatet af punkt 4. Efter moden overvejelse blev der ikke foretaget nogen ændring af dagsordenens punkters rækkefølge.

 

Ad 2.
Formanden indledte sin beretning med at nævne, at samtlige bestyrelsesposter ved sidste generalforsamling var blevet besat og han gennemgik kortfattet de enkelte bestyrelsesmedlemmers ansvarsområder, herunder den særlige konstruktion, hvor bestyrelsen har en administrator udenfor. Formanden omtalte derefter de aktiviteter, som klubben havde arrangeret/deltaget i gennem det seneste år, bl.a. Standerhejsning, Tennissportens dag, Voksenintroduktion, Åben bane, Sjov Sommer og tirsdagstræning for nye seniorer. Hertil kommer et varierende antal junior arrangementer.

Et vigende medlemstal samt en manglende udlejning af hallen havde belastet økonomien alvorligt i det forløbne år. Bestyrelsen vil have fokus på medlemstilgang; og aftaler med SLTU om leje af hallen i 2015 er allerede i hus.

Juniorafdelingen er ramt af den nye skoleordning, og det har været nødvendigt at flytte ungdomstræningen til start kl. 15 i stedt for kl. 14. Der er i alt 42 juniorer tilmeldt træning.

Bestyrelsen vil også arbejde på at få etableret et egentlig ungdomsudvalg med forældrerepræsentant(er).

Vi har også måttet skifte træner, idet Jackie meddelte, at han stoppede. Max har overtaget rollen, men også han har meddelt, at han stopper til sommer. Formanden opfordrede alle til at undersøge mulighederne for at skaffe en ny træner.

Det gamle klubhus er blevet renoveret. Vi har forhandlet en vedligeholdelsesaftale med kommunen, hvor vi har ansvaret for vedligeholdelse af anlægget, og kommunen betaler for denne aftale.

Klubben har anmodet om midler fra kommunens idrætsanlægsfond til udskiftning af banelys i hallen. Svar herpå kan forventes i april måned.

Vi har skiftet teleudbyder og hermed sparet et pænt beløb.

Formanden sluttede med at understrege, at en ny bestyrelse i sin vision burde vægte en øget medlemstilgang, samt have fokus på minimering af klubbens udgifter.

Et spørgsmål vedrørende klubbens eventuelle samarbejde med skolerne kunne bestyrelsen meddele, at der via SLTU er iværksat et samarbejde i dette forår.

Herefter blev formandens beretning godkendt.

Ad 3.
Formanden gennemgik regnskabet og understregede, at det vigende medlemstal samt den heraf afledte mangel på salg af faste baner samt udlejning af baner i indesæsonen var de væsentlige faktorer til det – desværre – negative årsresultat.

Generalforsamlingen drøftede muligheden for at afskaffe indskuddet som led i initiativer til at skaffe flere medlemmer. Med 5 stemmer mod 3 blev det besluttet at afskaffe indskuddet for nye medlemmer i det kommende år. 3 personer stemte hverken for eller imod.

Herefter blev regnskabet godkendt.

Ad 4.
Formanden gennemgik budgettet, der var udarbejdet med uændret kontingent. Der var ingen bemærkninger til budgettet.

Ad 5.
Per Holm, Sten Christensen, Jesper Sass og C-O Andersen blev alle genvalgt til bestyrelsen for en 2-årig periode. Poul Koza havde ønsket at udtræde af bestyrelsen efter et år på grund af arbejdsbelastning. Mogens Skyggelund blev indvalgt i stedet for Poul.

Ad 6.
Ole Alstrøm blev genvalgt til revisor.

Ad 7.
Formanden gennemgik de rettelser til vedtægterne, som bestyrelsen havde foreslået.

I paragraf 3 ændres ”medlemskab” til ”aktivt medlemskab”. Med denne rettelse blev bestyrelsens forslag til vedtægtsændring ensstemmigt vedtaget.

Ad 8.
Det blev foreslået at der i indkaldelsen til Generalforsamlingen også angives en link til regnskab og budget. Næste år vil det reviderede regnskab derfor blive vedhæftet indkaldelsen. Efter en principiel drøftelse af regler for offentliggørelse af regnskaber og budget blev det besluttet, at den kommende bestyrelse overvejer metoder til offentliggørelse af regnskabet på klubbens website.

Formanden afsluttede mødet med at overrække en vingave til Poul Koza med tak for arbejdet i bestyrelsen, og han takkede dirigenten for god mødeledelse.

Også dirigenten takkede medlemmerne for udvist god orden og disciplin under mødet.

Dirigent                                                                                                                     Referent

Preben Svanekiær                                                                                                      Hans Nielsen

Årets citat: ”Enhver kvinde ved, at en af de vanskeligste ting i et hjem er – en mand.”                                           – Nancy Astor