Solrød Tennis Klub

Referat: Generalforsamling 2014

3. marts 2014 - Skrevet af stkadmin

 

Tilstede:         22 medlemmer, heraf 6 fra bestyrelsen.

Fraværende: Resten af klubbens medlemmer.

Referent:        Hans

 

Dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent.
  2. Formanden aflægger beretning for årets virksomhed.
  3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  6. Valg af revisor.
  7. Behandling af indkomne forslag.
  8. Eventuelt.

 

Ad 1.  Formanden bød velkommen og foreslog Preben Svanekiær som mødets dirigent. Dette ganske overraskende forslag blev modtaget med akklamation, og Preben, der nu var dirigent, konstaterede, at indkaldelsen var rettidigt indkaldt og dermed beslutningsdygtig. Han foreslog, at dagsordenens punkt 7 blev rykket frem som nummer 4 på dagsordenen, idet resultatet af drøftelserne under punkt 7 kunne have indflydelse på resultatet af punkt 4. Efter nogen debat blev dirigentens forslag vedtaget.

 

Ad 2. Formanden indledte sin beretning med at takke de fremmødte for den udviste interesse for generalforsamlingen. Han nævnte, at bestyrelsen var blevet begavet med to nye medlemmer efter sidste generalforsamling, nemlig Carl-Otto Andersen og Jesper Sass. Carl-Otto har sammen med Hans ansvaret for vedligeholdelse af hal og udendørs baneanlæg. Jesper har efter Bjørn Lyngbirks afgang fra bestyrelsen ansvaret for ungdomsafdelingen. Formanden omtalte træner Jackie og hans kuld af hjælpetrænere i rosende vendinger. Klubben har haft 4 juniorhold i SLTU, 2 motionisthold samt et 45+hold tilmeldt SLTU’s turneringer i 2013.
Klubbens bestyrelse lægger vægt på breddetennis og den hyggelige og sociale faktor i tennisspillet. Formanden nævnte, at bestyrelsen forrige år havde deltaget i et DTF strategiseminar, hvor klubbens 5-årige målsætning og planlægning, blev drøftet og fastlagt. En medlemsafgang i 2013 havde dog i nogen grad spoleret denne plan. Denne afgang har også en negativ virkning på klubbens økonomi, og bestyrelsen er meget fokuseret på at minimere udgifterne og øge indtægterne.

Ud over indtægter fra kontingenter, har klubben også haft en indtægt på udlejning af hallen til SLTU, men SLTU har ikke ønsket at leje hallen i denne sæson. Bestyrelsen har også foretaget forskellige tiltag til at reducere udgifterne til el, vand og varme. I bestræbelserne på at reducere klubbens udgifter har kontingentet til DTF og SLTU- ca. 20.000 kr.- også været til debat og medlemmerne er blevet spurgt, om en stillingtagen til dette medlemskab.  Resultatet af denne undersøgelse pegede på udmeldelse, men bestyrelsen har afstået herfra, da der også var mange argumenter mod udmeldelse. Bestyrelsen har som konsekvens heraf fremsat forslaget i dagsordenens punkt 7, hvor der anbefales en beskeden brugerbetaling for seniordeltagelse i SLTU-turneringer.

Derefter var der åben for bemærkninger til beretningen. Flere havde spørgsmål/bemærkninger til beretningen, men efter nogen debat blev beretningen godkendt.

Ad 3.  Kassereren gennemgik regnskabet detaljeret og efter gennemgangen var der en livlig debat om mange af regnskabets punkter, herunder definition af driftsunderskud. Jan Rasmussen tilbød sin assistance til at forsøge at omlægge det meget belastende lån, som belaster økonomien frem til 2018, bestyrelsen noterede sig dette generøse tilbud. Der var også flere forslag til reduktion af varmeudgifterne. Efter en del debat og yderligere uddybning blev regnskabet godkendt.

 

Ad 7. Formanden gennemgik bestyrelsens forslag og tilhørende argumentation. Efter en konstruktiv debat blev forslaget sat til afstemning, der blev forlangt afgivet skriftligt. Resultatet af afstemningen blev, at 14 stemte for og 12 stemte imod. Bestyrelsens forslag blev derfor vedtaget. Det blev samtidig fastsat at beløbet i denne sæson skulle være 200 kr. pr. deltager.

 

Ad 4. Kassereren gennemgik budgettet og pegede på at dette budget efter resultatet i pkt.7 er forbedret med ca. 3.500 kr. Budgettet blev herefter godkendt. Der er efterfølgende også fundet en posteringsfejl i budgettet. Det tilrettede budget er vedlagt referatet.

 

Ad 5. Hans Nielsen blev genvalgt. Bo Brink-Pedersen og Poul Kosa blev valgt som nye bestyrelsesmedlemmer.

 

 Ad 6. Ole Alstrøm blev genvalgt til revisor.

 

Ad 8. Formanden orienterede om graffitihærværk mod hallens vestside, samt at der i marts måned opsættes en hjertestarter på ydermuren, og sluttede mødet med at overrække en vingave til Jan Knoblauch, og han takkede dirigenten for indsatsen.

Også dirigenten takkede medlemmerne for udvist god orden og disciplin under mødet.

 

 

Dirigent                                                                                                                     Referent

 

 

 

Preben Svanekiær                                                                                                      Hans Nielsen

 

 

 

 

 

 

Årets citat: ”I stedet for at klage over, at vi ikke har alt, hvad vi gerne vil have, skulle vi hellere være taknemlige for, at vi ikke har fået alt, hvad vi fortjener.”

– Dieter Hildebrandt