Solrød Tennis Klub

Referat: Generalforsamling 12. august

12. august 2021 - Skrevet af stkadmin

Tilstede:         10 medlemmer, heraf 4 fra bestyrelsen.
Fraværende:   Resten af klubbens medlemmer.
Referent:        Jonathan

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse
  3. Forelæggelse af budget og fastsættelse af indskud og kontingent
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  5. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Eventuelt

Ad 1.
Bestyrelsen foreslog Jan Knoblauch som mødets dirigent, og han kunne konstatere at indkaldelsen var rettidigt varslet, og dermed var generalforsamlingen beslutningsdygtig.

Han kunne samtidig konstatere, at der var 10 stemmeberettigede.

Ad 2.
Formanden indledte sin beretning med at nævne, at klubbens generalforsamling først lå efter skolernes afsluttede sommerferie, således flest mulige havde mulighed for at dukke op, så det ikke kolliderede med øvrige ferieplaner.

Formanden gjorde også opmærksom på, at Bestyrelsen også har måtte ændre arbejdsgange som følge af situationen, og derfor er mange møder blevet afholdt online. Det vil Bestyrelsen i højere grad gøre brug af i fremtiden.

Der er blevet søgt i samtlige hjælpepakker for at se, om vi kunne få dækket medlemmernes tab af faste banetider i hallen. Det har desværre ikke været muligt indtil nu – men på den positive side har vi modtaget kompensation for juniortræningen.

For at undgå situationer i fremtiden, hvor trænere skal have løn ved eventuel nedlukning, er der ligeledes indskrevet en force majeure paragraf i de nye trænerkontrakter. Kenneths kontrakt er blevet forlænget for det næste år.

Klubben har forlænget vækstaftalen med DGI for de næste 3 år, der vil sikre tiltag som voksenintroduktion, skoletennis og familietennis. Dette udmønter sig i en goodwill check fra DGI på 10.000 kr.

Vi har søgt Solrød Kommune om hjælp til at lappe hullerne i taget, dog uden held. Klubben fik dog sidste år nye baner, hvorfor vi har forståelse for dette.

Vi har en aftale med kommunen, der medfører, at vi selv vedligeholder anlægget og modtager 20.000 kroner for denne ydelse. Denne aftale er forlænget med endnu et år. Det er Hans og Carl Otto, der står for dette arbejde, hvilket vi er superglade for.

Vi fortsætter succesen med Voksenintroduktion – med 3 fuldtegnede hold i foråret, og et augusthold er startet i denne uge. Cheftræner Kenneth Freddin er træner på dette.

Trods COVID-19 fik klubben afholdt klubmesterskab for første gang i mange år med et exceptionelt deltagerantal på over 40 medlemmer fordelt i forskellige rækker.

Finalerne blev spillet i forbindelse med Standerhejsningen og Tennissportens Dag, og en masse tilskuere og medlemmer dukkede op. Klubben støttede med Vandrepokaler og forlænget banebooking. I samme ombæring blev klubaftalen med Yonex præsenteret, hvor man kunne købe nye bolde og afprøve ketchere. Vi har ikke modtaget alle vindnet fra Yonex, hvorfor disse først hænges op til foråret.

Klubben var igen i år vært for en stor tenniscamp, der normalt rejser til Tjekkiet. De afholdt i stedet tenniscampen i Solrød Tennis Klub, hvor flere medlemmer deltog med stor glæde. Den bliver afholdt i Tjekkiet næste år, og for de interesserede kan Bo fra Bestyrelsen kontaktes, da han er tovholder på turen.

Sommersæsonen er forlænget med en uge, så man kan spille en uge ekstra udenfor. Bookingsystemet blevet udskiftet til nyeste version, som er meget mere portabel.

Der er intet nyt om Padel i Solrød Kommune, men vi lytter efter og vil aktivt deltage, hvis det bliver en mulighed, da mange af klubbens medlemmer har stor interesse i dette.

Slutteligt skal der lyde en stor tak til XL-Byg for havemøblerne udenfor samt klubbens øvrige sponsorer, der gør medlemskabet af tennisklubben mere værdifuldt.

Ad 3.
Klubbens eksterne administrator, Jan Knoblauch, omdelte regnskabet. Der var ingen spørgsmål til regnskabet, der herefter blev godkendt.

Ad 4.
Jan gennemgik ganske kort budgettet, og der er ingen ændringer i kontingent.

Ad 5.
Per Holm blev genvalgt som formand for en to-årig periode med samtlige 10 stemmer. Jesper Sass blev genvalgt som Bestyrelsesmedlem med samtlige 10 stemmer for de næste to år.

Ingen suppleanter valgt ind – dog har Bestyrelsen mulighed for at indsupplere to.

Ad 6.
Ole Alstrøm blev genvalgt til revisor med samtlige 10 stemmer.

Ad 7.
Ingen indkomne forslag modtaget.

Ad 8.
Et medlem gjorde opmærksom på, at der foregår uønsket aktivitet indendørs, hvor der ikke bliver fejet baner og der højst sandsynligt ikke bliver betalt for lys, da gardinerne bliver trukket fra. Det er Bestyrelsen opmærksomme op, og en eventuel løsning kunne være at opsætte endnu et videokamera.

En enig generalforsamling udtrykte ønske om flere aktiviteter i klubben, nu corona- situationen er ved at være under kontrol. Tidligere har få medlemmer delt ansvaret i forhold til arrangementer, men Bestyrelsen opfordrer aktive medlemmer til at komme med forslag og hjælpe med udførslen af disse, så vi kan bibeholde det aktive og sociale liv i klubben.

Bestyrelsen vil nedsætte en arbejdsgruppe med medlemmer, så der kan blive udarbejdet et årshjul med forskellige aktiviteter og arrangementer for hele klubben og ungdommen.

Et medlem foreslog ligeledes at vi kunne aktivere vores ungdomsmedlemmer i det praktiske arbejde i klubben, når vi skal have opsat vindnet i klubben.

Ungdomsudvalget undersøger muligheden for dette.

Formanden takkede herefter de fremmødte for en god generalforsamling. Der var en flaske vin til dirigenten som tak for styringen.

Månedens citat:   “Find ikke fejl, find en løsning”

Log ind