Solrød Tennis Klub

Referat: Bestyrelsesmøde

30. september 2014 - Skrevet af stkadmin

Tilstede:         Jesper, Sten, Poul, Per og Hans
Fraværende: Bo og Carl-Otto
Referent:        Hans

Dagsorden:

  1. Godkendelse af seneste referat fra bestyrelsesmøde den 12. august.
  2. Til beslutning/information
  3. Juniorer.
  4. Hal- og banestatus.
  5. Sponsor.
  6. Aktiviteter
  7. Eventuelt.

Ad 1.
Formanden bød velkommen, og bestyrelsesmødereferatet fra den 12. august blev godkendt og underskrevet.

Ad 2.
Formanden orienterede om, at træner Jackie forlader jobbet og erstattes af Max Villumsen, der er 19 år. Jackie forestår stadigvæk tre planlagte aktiviteter. Max kan ikke træne juniorerne om torsdagene. Som en midlertidig ordning vil hjælpetrænerne blive aktiveret på denne dag. Aktion: Jesper/Poul.

Formanden omdelte et budgetopfølgningsskema. De enkelte poster blev gennemgået, og opmærksomheden blev især henledt på posterne ”kontingenter og salg af faste timer i hallen”. Disse to poster udviser en difference på ca. 110.000 kr. i forhold til det oprindelige budget.  I bestræbelserne på at øge medlemsantallet, støves det oprindelige forslag til at aktivere klubbens medlemmer i medlemsrekrutteringen af og udsendes når vi nærmer os udendørssæsonen. Aktion: Per og Hans.

Bestyrelsen havde modtaget et forslag vedrørende betaling for gæstespil. Medlemmerne bedes studere forslaget og fremsætte forslag til formanden. Aktion: Alle.

Præcisering: Spillergebyret på 200 kr. for seniorers deltagelse i SLTU-turneringer er et årsgebyr og ikke kun et sæsongebyr.

Vi har aftalt 2 indendørs arrangementer med SLTU som afholdes i hallen 2 weekender i januar.

Per luftede en ide med at holde ”Åben bane” søndage fra 14 – 16. En prøveperiode fra medio oktober og året ud iværksættes. Aktion: Per.

Ad 3.
På juniorsiden vil indsatsen koncentreres om en almen oprydning og introduktion af den nye træner. Juniorafdelingens website er stadigvæk meget ”stille”. En mere aktiv indsats er ønskelig. Aktion: Jesper og Poul.

Ad 4.
Fjernelse af graffitien på hallen blev igen drøftet. Vi har hidtil fået 2 tilbud, der varierer fra 9.000 kr. til 14.000 kr. Bo har indhentet yderligere et tilbud, hvor der mangler de sidste detaljer. Aktion: Bo.

Parkeringspladsens misserable forfatning gav anledning til drøftelse. Hans kontakter kommunen. Aktion: Hans.

Status vedrørende udskiftning af lys i hallen er den, at Team Solrød har givet afslag på ansøgningen om finansiering, men har opfordret klubben til at søge igen i 2015, da arbejdet jo først skal gennemføres i maj måned næste år. Det gør vi så. Aktion: Hans

Renovering af bane 4 og 5 er stadigvæk under behandling i kommunalt regi.

Ad 5.
Sponsorsituationen blev debatteret og Sten foreslog, at firmaer kan få et tilbud på en ”prøvebannerreklame” eksempelvis maksimalt en måned. Per og Sten arbejder videre med dette forslag. Aktion: Sten og Per.

Ad 6.
Aktivitetsdagen vedrørende klargøring af anlægget til vinterdvale er lørdag den 11. oktober startende klokken 9:00. Opslag og tilmeldingsliste er opsat i hallen og på klubbens website.

Ad 7.
Bestyrelsens julefrokost blev fastsat til tirsdag den 9. december kl. 18:00. Frokosten indledes med et kort bestyrelsesmøde Aktion: Per

Næste bestyrelsesmøde blev fastsat til tirsdag 18. november klokken 19:30

Hans

Månedens citat: ”Når en mand tror, at han er sin hustru overlegen på et eller andet felt, betyder det blot, at hun har været klog nok til at bilde ham det ind.”

 

– André de Fouquières