Solrød Tennis Klub

Referat: 3. juni 2014

3. juni 2014 - Skrevet af stkadmin

Tilstede:         Jesper, Sten, Carl-Otto, Bo, Per og Hans
Fraværende:   Poul
Referent:        Hans

Dagsorden:

Godkendelse af seneste referat fra bestyrelsesmøde den 22. april.

  1. Til beslutning/information
  2. Juniorer.
  3. Information fra kassereren.
  4. Hal- og banestatus.
  5. Sponsor.
  6. Eventuelt.

 

Ad 1.
Formanden bød velkommen, og bestyrelsesmødereferatet fra den 22.april blev godkendt og underskrevet.


Ad 2
.
Formanden gennemgik det udsendte materiale vedrørende budget og foreløbigt regnskab. Overordnet er den vigende medlemsskare stærkt medvirkende til at klubbens økonomi er lidt  anstrengt.
Der var et antal spørgsmål til de enkelte poster. Per lovede at afklare disse med vores eksterne kasserer når han kommer retur fra ferie. Aktion Per.

Forskellige tiltag til at øge medlemsantallet blev drøftet. Det blev besluttet at forfølge to spor. Sten kontakter Preben Svanekiær, der har lovet at være behjælpelig med PR-fremstød. Aktion: Sten.

Det andet spor er at aktivere hele medlemskredsen i arbejdet med at skaffe flere medlemmer. Dette iværksættes ved en skrivelse til alle medlemmer. Aktion: Hans.

Per uddelte en oversigt over områder, der trængte til et ”heads up”. Det var områder som håndtering af henvendelser fra nye medlemmer, gebyrer for træning, gebyr for at spille i SLTU, salg af bolde, brugte bolde og gæstespil. Aktion: Alle.

Reservation af timer til SLTU-kampe bookes hurtigst muligt, så snart kendskab til aktiviteten er kendt. Aktion: Bo, Poul og Jesper.

Ny version etableret for login til klubbens website/banebooking, hvilket giver samme login i klubben som ved ”hjemmelogin”. Eneste ulempe i forhold til tidligere, er at klubben nu ikke kan forbeholde visse områder på hjemmesiden KUN til klubbens medlemmer. Grunden er at systemet ”Banebooking” nu styrer medlemmernes login.


Ad 3.

Der havde været 6 forældre til forældremødet den 6. maj. Jackie og Jesper deltog i mødet, Poul var desværre forhindret. Mødets resultat er ikke direkte målbart, men nu er processen med at stable et funktionsdygtigt ungdomsudvalg på benene rullet igang. Der arbejdes videre i løbet af sommeren på at involveret flere forældre i processen. Aktion: Poul og Jesper

Det påhviler Poul og Jesper i samarbejde med Jackie, at ”fodre” juniorafdelingens website-redaktør Niels Tversted med relevant materiale, så området hele tiden afspejler hvilke muligheder og tilbud der er til klubbens mange juniorer. Aktion: Poul og Jesper


Ad 4
.
Der henvises til pkt. 2.1.


Ad 5
.
CO orienterede om tilslutning til den kommunale virksomhedsordning for afhentning af storskrald. Ordningen virker nu tilfredsstillende.

Graffiti på hallen. Hans har kontaktet forsikringsselskabet, der har meddelt, at forsikringen ikke dækker udvendigt grafitti. Et indhentet tilbud på fjernelse af graffitien lyder på 11.500 kr. ekskl. moms. Der indhentes nu yderligere 2 tilbud. Aktion: Hans og Bo.

Vi har modtaget et tilbud på LED-lys i hallen. Vi afventer yderligere et tilbud. Vi skal være klar til at indsende en ansøgning til kommunen/ Team Solrød ultimo september. Aktion: Hans.

Reparation og genopbygning af det gamle klubhus forventes gennemført i juni.  Aktion: C-O og Hans.


Ad 6
.
Sponsorsituationen blev drøftet. Et nyt sponsorat er lige ved at blive underskrevet.

En mulig firmaturnering blev også debatteret. Sten forfølger denne ide. Aktion: Sten.


Ad 7
.
Næste møde blev fastsat til tirsdag den 12. august kl. 1930.

Hans

Månedens citat: ”Vil man have et parti af lutter gentlemen, så får man aldrig et parti.”     – Viggo Hørup