Solrød Tennis Klub

Referat: 22. april 2014

22. april 2014 - Skrevet af stkadmin

Tilstede:         Jesper, Sten, Carl-Otto, Poul, Bo, Per og Hans
Fraværende: Ingen
Referent:        Hans

Dagsorden:

  1. Godkendelse af seneste referat fra bestyrelsesmøde den 11 marts.
  2. Til beslutning/information
  3. Juniorer.
  4. Information fra kassereren.
  5. Hal- og banestatus.
  6. Sponsor.
  7. Eventuelt.

Ad 1.
Formanden bød velkommen, og bestyrelsesmødereferatet fra den 11 mats blev godkendt og underskrevet.

Ad 2.
Starttræning i hallen er iværksat og tilmeldinger sker for øjeblikket. Træning finder sted tirsdage og fredage med start i uge 19.
Fodboldklubben ønsker at afholde et hjertestarterkursus snarest. Vi forventer en invitation.
Tennissportens dag den 3. maj. Bo er ansvarlig for aktiviteten. Der sættes reklamer op i Centret (Poul) og der fastsættes et tidspunkt på dagen hvor aktiviteterne afholdes. Per booker hallen. Aktion: Per og Bo.
Voksenintroduktion starter 6. maj. Aktiviteten har været omtalt i pressen og på vores hjemmeside.
Henvendelser om medlemskab og øvrige interesserede henvises til Bo, hvis det er seniorer, og Poul eller Jesper, hvis det er juniorer. Bo, Jesper og Poul besvarer henvendelsen med kopi til Jackie.

Ad 3.
Juniorafdelingen har planlagt et forældremøde den 6. maj.
Opkrævning af kontingent samt tilmelding til træning er udsendt.
Opfølgning på budget følger hver måned i forbindelse med kassererens månedlige rapportering.
Niels Tversted har meldt sig som ansvarlig for juniordelen på hjemmesiden.
Rapportering af deltagere i træning samt selve træningen skal rapporteres omhyggeligt og korrekt af hensyn til afregning.
Poul og Jesper overvejer sammen med ungdomsudvalget, hvad de opsparede penge fra boldsalg skal bruges til. Aktion: Poul og Jesper.

Ad 4.
Vi har et udestående på 53.700 kr. primært fra manglende betaling fra juniorerne. Vores likviditet er d.d. 300.000 mod 353.000 på samme tid sidste år.
Kontingentbetaling via vores website foregår stort set gnidningsløst.
”Dobbelt underskrift” er etableret og fungerer perfekt.

Ad 5.
CO orienterede om en snarlig afgørelse om tilslutning til den kommunale virksomhedsordning for afhentning af storskrald.
Graffiti på hallen. Hans kontakter forsikringsselskabet. Politianmeldelse har fundet sted.
Hans orienterede om det eventuelle skift til LED-belysning i hallen. Vi afventer et tilbud, og vi vil efterfølgende diskutere finansiering i bestyrelsen.
Reparation og genopbygning af det gamle klubhus forventes gennemført i maj/juni under ledelse af Bjørn Såbye. Aktion: C-O og Hans.

Ad 6.
Sponsorsituationen blev drøftet. Et nyt emne blev ligeledes drøftet. En mulig firmaturnering blev også debatteret. Sten forfølger denne ide.
Aktion: Sten.

Ad 7.
Vores hovedsponsor glimrer ved sit fravær på Standerhejsningen på lørdag.
Åben indslusningsbane gennemføres efter samme retningslinjer som sidste år. Første gang er 5. maj 18 – 20. Sten deltager i de indledende omgange. Per booker og sætter aktiviteten på hjemmesiden. Aktion: Per og Sten.
”Solrød Closed blev drøftet. Hans og Per arrangerer engang i juni, antagelig den 15.-16. juni. Aktion: Per og Hans.

Næste møde blev fastsat til tirsdag den 3. juni kl. 1930.

                                                                                                                                                        Hans 

Månedens citat: ”Den ideale kvindebluse består af 10 % silke og 90 % indhold.”

– Peter Sellers