Solrød Tennis Klub

Referat: 9. marts

9. marts 2015 - Skrevet af stkadmin

Tilstede:         Jesper, Sten, Bo, Carl-Otto, Per, Mogens og Hans
Fraværende: Ingen
Referent:        Hans

 

Dagsorden:

 

  1. Godkendelse af seneste referat fra bestyrelsesmødet den 5. januar.
  2. Til beslutning/information
  3. Juniorer
  4. Hal- og banestatus.
  5. Sponsor
  6. Aktiviteter
  7. Eventuelt

Ad 1.
Formanden bød velkommen med en særlig velkomsthilsen til bestyrelsens nyvalgte medlem, Mogens Skyggelund, og bestyrelsesmødereferatet fra den 5. januar blev godkendt og underskrevet.

Ad 2.
Bestyrelsen drøftede det af formanden udarbejdede forslag til fordeling af ansvarsområder. Forslaget blev vedtaget og ansvaret fordelt på de enkelte medlemmer af bestyrelsen.
Formanden skriver ud om ønsker vedrørende honorering af bestyrelsesarbejdet. (Er sket, red.)

Ad 3.
Det er vigtigt, at forældrekredsen bliver involveret i klubbens ungdomsarbejde. Det skulle gerne munde ud i etablering af et egentlig velfungerende ungdomsudvalg. Per forfatter en mail til forældrene og indkalder til et møde. Aktion: Per.
Sommertræningen skal planlægges nu. Jesper kontakter Max for løsning af denne opgave. Aktion: Jesper.
Børneattester er opdateret.
Max stopper som træner den 27. juni. Formanden opfordrede medlemmerne til at sondere terrænet for mulige kandidater. Bo forfølger mulighederne i DFF og SLTU regi. Aktion: Alle.
Juniorudvalgets konto hos klubbens sponsor er nu vokset til over 11.000 kr. Jesper og Mogens bør snarest og inden udgangen af indeværende måned kontakte vores sponsor for udmøntning af opsparingen. Aktion: Jesper og Mogens.

Ad 4.
Opsætning af klokke eller anden alarmmulighed til brug for personer, der ikke har nøgle til anlægget blev drøftet, og forskellige synspunkter vedrørende klubbens åbenhed til omverdenen blev også debatteret. Konklusionen på denne drøftelse blev, at der udarbejdes en tavle, hvor adgangsmulighederne til klubben beskrives. Tavlen anbringes på indersiden af og i læsbar afstand fra hegnet. Aktion: Hans og C-O.
Revner i tæppet i hallen er udbedret på tilfredsstillende vis.
Ansøgning om tildeling af midler fra Idrætsanlægsfonden til udskiftning af banelys i hallen er fremsendt til kommunen. Ligeledes er der søgt om midler fra rekvisitpuljen til en robust fejemaskine til banevedligeholdelse m.v.

Ad 5.
Genforhandling af eksisterende sponsorater er i gang, og nye overvejes. Aktion: Per.

Ad 6.
Voksentræning om tirsdagen har været en succes, og der har været fuld booket. 45+-holdet har ønsket at flytte deres bane time fra mandag til tirsdag. Bestyrelsen besluttede at flytte tirsdagstræningen til mandag fra 19 til 21 for at imødekomme 45+-holdets ønske.
Afvikling af sociale arrangementer i forsommeren blev drøftet. Det blev besluttet at nedsætte et udvalg til varetagelse af denne opgave. Udvalget består af Per, C-O og Hans. Aktion: Per, C-O og Hans.
Tennissportens dag, der i år afvikles den 2. maj over hele landet, har Bo som tovholder. Informationsmaterialer kommer fra DTF/SLTU. Aktion: Bo.
Per sender materiale om Solrød Kulturuge til medlemmerne. Aktion: Per.
Jesper meddelte, at vi er tilmeldt arrangementet ”Sjov Sommer”, der afvikles 4., 5. og 6. august. Aktion: Jesper.
Hans deltager i Kommunens arrangement for nye borgere den 19. marts i tiden 17 til 19. Aktion: Hans. Per opdaterer folder om klubbens virke og Sten laver 10-20 eksemplarer af folderen om udlejning af hallen til sociale og private arrangementer. Folderne afleveres til Hans inden den 18. marts. Aktion: Per og Sten.
Klubbens aktivitetsdag blev fastsat til lørdag den 18. april. Opslag og input til website laves af Hans. Aktion: Hans
Standerhejsning finder sted lørdag den 25. april kl. 12. Sten laver input til de lokale medier. Aktion: Sten.
Per aftaler med sponsor om en stand på anlægget samt formidler website opdateret. Aktion: Per.

Ad 7.
Bo retter op på sin forglemmelse og undersøger mulighederne for at ”arve” et brugt, men anvendelig, USB-tastatur og mus. Aktion: Bo.

Næste bestyrelsesmøde er mandag 20. april klokken 18:30. Bemærk tidspunktet!

Hans

Månedens citat: ”Den virkelige gentleman er ham, der undskylder over for en dame, når han har ret.”                     – J Franklin