Solrød Tennis Klub

Referat: 9. april 2013

9. april 2013 - Skrevet af stkadmin

 

 

Tilstede:         Per, Jan, Jesper, Carl-Otto, Sten og Hans

Fraværende: Bjørn

Referent:        Hans

 

Dagsorden:

 

  1. Godkendelse af seneste referat fra bestyrelsesmøde den 5. marts.
  2. Til beslutning/information
  3. Juniorer.
  4. Information fra kassereren.
  5. Hal- og banestatus.
  6. Sponsor.
  7. Eventuelt.

 

Ad 1.  Formanden bød velkommen. Bestyrelsesmødereferatet fra den 5. marts blev godkendt og underskrevet.

 

Ad 2. Formanden orienterede om udsendelsen af ”Newsletter” og refererede kort fra indholdet. Bestyrelsen udvekslede synspunkter vedrørende den nye hjemmesides nyhedsdel. De mange begavede input medtages af formanden i det videre arbejde med at udforme hjemmesiden. Aktion: Per.

 

Ad 3.  Ingen bemærkninger, da Bjørn var fraværende. Bjørn anmodes om at sende bestyrelsesmedlemmerne en kortfattet status på arbejdet i ungdomsafdelingen. Aktion: Bjørn.

Per kontakter Bjørn vedrørende opsamling på nært forestående aktiviteter. Aktion: Per.

 

Ad 4. Medlemssituationen er pr. 9. april 271 medlemmer.

Udsendelse af opkrævninger har fundet sted, og der udestår indbetalinger på ”kun” ca. 56.000 kr.

 

Ad 5. Per og Hans havde haft et konstruktivt møde med Fjernvarmeværkets driftschef, Kaj Holm med henblik på at reducere udgifterne til varme og varmt vand i klubben. Vi venter et udspil fra Fjernvarmeværket vedrørende den særlige rumafgift. Besparelse på driften er gennemført ved at stoppe gennemløb i de fire varmeenheder i hallen.

Hans havde den 8. april haft møde med kommunens idrætsansvarlige, Margit Nielsen. Der blev aftalt nyanskaffelser samt vedligeholdelse af anlægget. Affaldsmængden på parkeringsarealet har nået et uacceptabelt niveau. Kommunen kontakter brugeren (Fjenvarmeværket) og søger at mindske generne ved affaldsdyngerne.

Aktivitetsdagen den 20. april blev drøftet. Hans og CO aflægger XL-BYG et besøg på fredag og forbereder indsatsen på dagen. Akiton: Hans og CO.

 

 

Ad 6. XL-BYG har fået opsat skilt i hallen, og vi afventer et skilt til opsætning udendørs. Sponsor Sportshouse er genforhandlet. Sportshouse overvejer opsætning af skilt. Sten har i ”Newsletter” anmodet medlemmerne om at hjælpe med at skaffe sponsorer.

 

Ad 7. Åben indslusningsbane vagter blev fastlagt således:

–          29. april: Hans

–          6. maj: Jesper

–          13. maj: Per

Øvrige vagter fastlægges på næste bestyrelsesmøde.

Næste møde er tirsdag den 7. maj kl. 1815.

Hans

 

 

 

 

 

Månedens citat: ”I politik er de nuller, der står forrest, farligst … I økonomien er det de nuller, der står bagest.”

– Ronald Searle