Solrød Tennis Klub

Referat: 7. maj 2013

7. maj 2013 - Skrevet af stkadmin
 

Tilstede:         Jan, Jesper, Bjørn, Sten og Hans

Fraværende: Carl-Otto og Per

Referent:        Hans

 

Dagsorden:

 

  1. Godkendelse af seneste referat fra bestyrelsesmøde den 9. april.
  2. Til beslutning/information
  3. Juniorer.
  4. Information fra kassereren.
  5. Hal- og banestatus.
  6. Sponsor.
  7. Eventuelt.

 

Ad 1.  Næstformanden bød velkommen. Bestyrelsesmødereferatet fra den 9. april blev godkendt og underskrevet.

 

Ad 2.  Jan orienterede om status på de tilbudte træningsaktiviteter. Begge typer aktiviteter, eftermiddag og aften, er godt besøgt med ca. 5-6 personer pr. gang.

Introduktion af klippekort i udesæsonen blev drøftet, og det blev besluttet at introducere et klippekort med 10 klip til 700,00 kr. til tidligere medlemmer (min. 1 års medlemskab). Aktion: Jan

Der er i år tilmeldt følgende til holdturneringer:

–          4 ungdomshold

–          1 motionisthold samt

–          1 +45-hold.

Afholdelse af ”Solrød Closed” blev drøftet. Hans kontakter Per. Aktion: Hans.

WiFi etableres i klubben den 16. maj. Hans sørger for at TDC får adgang til anlægget. Aktion: Hans.

 

Ad 3.  Bjørn omtalte træner Jackie i meget rosende vendinger. Der holdes forældremøde den 17. maj. Et lignende arrangement planlægges i sensommeren.

Bane 8 kan ”kun” bruges til minibanetennis på de to anlagte baner.

 

Ad 4. Medlemssituationen er uændret i forhold til seneste møde. Kontingentindbetalingerne er indløbet og rykkere er netop udsendt. Kun ganske få udeståender.

Likviditeten udviser præcis samme beløb pr d.d. som på tilsvarende dato sidste år, nemlig 316.000 kr.

 

Ad 5. Hans orienterede om mødet med Fjernvarmeværkets driftschef. Der afholdes møde ultimo denne måned med kommunens energikonsulent, vedrørende mulige besparelser på klubbens energiudgifter.

 Hegnet trænger flere steder til reparation. Aktion: Hans og CO.

De næsten nye køkkenskabe, der er opmagasineret i ”gul stue”, skal fjernes idet klubben har anvendt det nødvendige antal skabe til renovering af køkkenet. Medlemmer der har brug for skabe kan frit afhente skabene. Aktion: Klubbens medlemmer. Pr 1. juni smides de resterende skabe ud.

Renovering af det gamle klubhus blev drøftet. Kommunen har lovet at bidrage med materialer, hvis klubbens medlemmer selv vil forestå arbejdet med renovereingen. Aktion: Hans og CO.

Udskiftning af lyskilde i hallen til en driftsbilligere model blev drøftet. Hans og Co studerer muligheder og begrænsninger. Aktion: Hans og CO.

Der indkøbes en mikrobølgeovn til cafeen. Aktion: CO.

 

Ad 6. XL-BYG har fået opsat skilt i hallen, og vi afventer et skilt til opsætning udendørs. Sponsor Sportshouse er genforhandlet. Sportshouse overvejer opsætning af skilt. Skrivelser til mulige sponsorer udsendes med ca. 5 stk. pr. uge i den nærmeste fremtid. Aktion: Sten.

 

Ad 7. Vigtigheden af at der laves et indslag til pressen, læs: Per, når der afholdet særlige events i klubben.

Der er stadigvæk pladser på Voksenintroduktion.

Den nye website er under konstruktion. Testfase i resten af maj måned. Aktion: Per.

Jan undersøger mulighederne for en servicering af boldkanonen. Aktion: Jan.

Åben indslusningsbane vagter blev fastlagt således:

–          13. maj: Per

–          27. maj: Jan

–          3. juni: Bjørn

–          10. juni: Sten

–          17. juni: CO

Øvrige vagter fastlægges på næste bestyrelsesmøde.

Næste møde er tirsdag den 18. juni kl. 1815.

                                                                                                                                                        Hans

 

 

 

                                             

 

Månedens citat: ”Ingen kvinde bærer gerne en kjole, som en anden har aflagt. Med mænd er de åbenbart ikke så kræsne.”

– Francoise Sagan