Solrød Tennis Klub

Referat: 7. juni

7. juni 2016 - Skrevet af stkadmin

Tilstede:         Per, Bo, Jesper, Sten, Tommy og Hans
Fraværende: Carl-Otto
Referent:        Hans

Dagsorden:

  1. Godkendelse af seneste referat fra bestyrelsesmødet den 10. maj.
  2. Til beslutning/information.
  3. Juniorer
  4. Hal- og banestatus.
  5. Aktiviteter
  6. Eventuelt

Ad 1.
Formanden bød velkommen, og referatet fra sidste møde den 10. maj blev godkendt og underskrevet.

Ad 2.
Per bød velkommen til Tommy, der deltog i sit første bestyrelsesmøde. Per gennemgik kort oversigten over ansvarsfordelingen mellem Jesper og Tommy vedrørende varetagelse af ansvaret for ungdomsafdelingen.
Cheftræner Alexandra har opsagt kontrakten, og vi skal igen ud på markedet for at finde en ny cheftræner. Per opfordrede alle til at medvirke til at sondere markedet for muligheder. Aktion: Alle.
De først kampe i SLTU og DGI-regi var blevet afviklet på tilfredsstillende vis.
Kontrakten med vores nye hovedsponsor, Sport Direct/Intersport Solrød er nu underskrevet. Der vil gå lidt tid inden alt fungerer efter hensigten. Levering af bolde vil som hidtil udløse en bonus, der tildeles ungdomsafdelingen.
Vi skal fortsat have fokus på muligheder for omtale i de lokale medier.
Per omtalte kort klubbens økonomi. Vi følger det lagte budget og klubbens likviditet er tilfredsstillende.
Vi har stadigvæk nogle udeståender med kommunen vedrørende kunstgræsbanerne. Det er afskærmning mod ”gummigranulatfygning”, opsætning af flugtvejslåge samt flytning af vandhane.
Per nævnte, at der var fremsat ønske om, at der på hjemmesiden var billeder af bestyrelsens medlemmer. Hans tager billeder af bestyrelsen ved lejlighed og sender disse til webmaster, der sætter på hjemmesiden. Aktion: Hans.

Ad 3.
Initiativer til forøgelse af antallet af juniormedlemmer blev drøftet. Der var enighed om at det nuværende antal 30-40 var kritisk lavt, og alle gode forslag til at styrke ungdomsafdelingen imødeses med glæde. Aktion: Alle og Jesper og Tommy i særdeleshed.
Der er stadigvæk nogle få udeståender fra juniorerne. Individuelle rykkere intensiveres. Aktion: Jesper.
Etablering af et egentlig ungdomsudvalg intensiveres. Aktion: Jesper og Tommy.

Ad 4.
Hans har indsendt anmodning om midler i Solrød Idræts Unions rekvisitpulje til indkøb af ekstra vindnet til afløsning for iturevne og slidte vindnet. Der anmodes om 4 stk. af ca. 1.000,00 kr., der er ikke modtaget noget svar i skrivende stund.
Hans følger op på den ”ukurante” lampe i hallen og skriver til Højager belysning i indeværende uge med ønske om udbedring i udesæsonen. Aktion: Hans.
Per orienterede om mulighederne for at modtage sponsorerede vindnet.
Nye parasoller til afløsning for defekte er indkøbt.

Ad 5.
Spillergebyrer fra Motionistholdet er betalt, og holdet har spillet deres første turnering.
50+-holdet spiller sin første turnering lørdag den 11. juni. Spillergebyr forventes indbetalt inden da.
Det blev besluttet at ligestille DGI-deltagerne med SLTU-deltagerne, således at der udbetales tilskud til hjemmekampe med 125 kr. Holdene i DGI-regi er på 4 personer.
Aleksandra har lovet at lede ”Voksenintroduktion” indtil afslutning.
Åben bane blev diskuteret, herunder initiativer til at opfordre de nye medlemmer til at søge denne aktivitet for ad denne vej at blive integreret i klubben.
Ny ”vagtliste” for de kommende åben bane-aktiviteter blev aftalt således:

13. juni: Jesper og Tommy
20. juni: Bo
27. juni: Hans
04. juli: Sten
11. juli: CO
18. juli: Tommy
25. juli: Sten
08. aug.: Bo

Ad 6.
Næste bestyrelsesmøde blev fastsat til tirsdag den 9. august klokken 18:00.

Hans

Månedens citat:
”Redaktører og referenter burde principielt aldrig holde frie.
Enten falder oplaget, mens de er borte – eller det stiger. Begge dele er lige galt.”               – Mark Twain