Solrød Tennis Klub

Referat: 6. oktober

6. oktober 2015 - Skrevet af stkadmin

Tilstede:         Jesper, Per, Bo, Sten, Mogens, Carl-Otto og Hans
Fraværende: Ingen
Referent:        Hans

Dagsorden:

 

  1. Godkendelse af seneste referat fra bestyrelsesmødet den 10. august.
  2. Til beslutning/information.
  3. Juniorer
  4. Hal- og banestatus.
  5. Aktiviteter
  6. Eventuelt

Ad 1.
Formanden bød velkommen, og bestyrelsesmødereferatet fra den 10. august blev godkendt og underskrevet.

Ad 2.
Per orienterede om regnskabsstatus, der sammen med en budgetfremskrivning var blevet tilsendt medlemmerne i forbindelse med indkaldelsen til mødet. C-O bemærkede, at den i budgettet nævnte udgift til afhentning af affald ikke skal afholdes af klubben.
Med udlejning af hallen til SLTU til 7 årlige stævner vil der være et nettooverskud til klubben ved medlemskab af SLTU.
Per orienterede om sin deltagelse i en nabohøring om anlæg af to kunstgræsfodboldbaner som nabo til bane 5 og 6. Arbejdet påbegyndes snart og forventes afsluttet i april måned næste år.
Jan har udarbejdet et skema til anvendelse ved opkrævning for juniortræning.
Færdiggørelse af projekt ”nyt lys i hallen” forventes afsluttet i indeværende måned. Leverandøren afventer en levering af armaturer fra Philips.
Voksenintroduktionsprogrammet er en stor succes. Der er overtegnet til træningen og de trænende melder sig ind som medlemmer af klubben.
Per orienterede om etablering af et dokumentarkiv på vores hjemmeside. Her kan alle relevante dokumenter hentes. Sitet er password-beskyttet.
Tennisanlægget er stadigvæk udsat for uindbudte gæster og gratister. En løsning på dette problem er ikke umiddelbar tilgængelig. Problemet er dog ikke aktuelt under indesæsonen. Vi ser på sagen når vi nærmer os udesæsonen. Der kan måske laves en løsning i forbindelse med anlæg af de to kunstgræsfodboldbaner.

Ad 3.
Proceduren for henvendelser via website er at Jesper håndterer alt vedrørende juniorer, og at Jan håndterer alt vedrørende seniorer. Kommunikation mellem Jesper og Jan foregår udelukkende via Excel-ark. Jan udsender fakturaer udelukkende baseret på fremsendte oplysninger fra Jesper.
Aleksandra’s barselsperiode starter medio januar, Mogens aftaler nærmere direkte med Aleksandra.
Per har talt med Max, som heldigvis kan hjælpe os med trænerkapacitet i hvert fald til udgangen af første kvartal 16.
De to nye hjælpetrænere, Charlotte og Christian har begge gennemført trænerkursus KT1. De bydes velkommen til trænerstaben i klubben.
Vi oplever en stigende efterspørgsel på træning, i de seneste uger. Jesper og Aleksandra koordinerer dette.
Det vil være optimalt hvis der kan ”flyttes om” på holdene, så færre juniorer træner om onsdagen mellem 17-18. Muligheden for dette undersøges ligeledes af Jesper og Aleksandra i denne uge.
Sponsortøj er udleveret, så samtlige trænere nu har ”officielle” træningsdragter og T-shirts med STK-logo.
7 turneringer i SLTU-regi er planlagt samt skumtennis / letøvede turnering i DGI-regi.
Der er planlagt 5 Head-Up turneringer i indeværende kalenderår, som Mogens er ansvarlig for, samt 2 SM-turneringer i Januar som Jesper er ansvarlig for. Udover dette et skumtennis arrangement.

Ad 4.
Lyset i hallen er ikke færdiggjort, og det midlertidige lys er ikke tilfredsstillende. Der henvises til bemærkningerne under pkt. 1.
Toilet på damernes omklædningsrum virker ikke optimalt. De tre toiletter er fra hallens bygningsperiode. Evt. nyanskaffelse overvejes. Aktion: Bo. Indtil da, må vi leve med en forsigtig og nænsom tilgang til de gamle porcelænsaggregater.
Anskaffelse af fejemaskine udsættes til næste år.

Ad 5.
Der tilbydes ikke indendørs ”åben bane”, da efterspørgslen ikke har været eksisterende.
Ekstra træning for medlemmer er etableret tirsdag aften, hvor bane og bolde stilles til rådighed af klubben. Prisen er 200 kr. pr. deltager som betales til træneren.
Septembertræffet blev aflyst, da der var meget få tilmeldinger på trods af efterspørgsel efter ”sociale” arrangementer.
Der er aktivitetsdag lørdag den 10. oktober. Tilmelding via website eller opslag i klubben.

Ad 6.
Næste bestyrelsesmøde blev fastsat til mandag 2. november klokken 18:00, og bestyrelsens julefrokost blev fastsat til tirsdag den 1. december klokken 18:00.

Hans

                                                                                               Månedens citat: ”Ministre er de højst betalte lærlinge der findes.”     – Alberto Sordi