Solrød Tennis Klub

Referat: 5. marts 2013

5. marts 2013 - Skrevet af stkadmin

 

Tilstede:         Per, Jan, Jesper, Carl-Otto og Hans

Fraværende: Sten og Bjørn

Referent:        Hans

 

Dagsorden:

 

  1. Godkendelse af seneste referat fra bestyrelsesmøde den 28. januar.
  2. Til beslutning/information
  3. Juniorer.
  4. Information fra kassereren.
  5. Hal- og banestatus.
  6. Arrangementer.
  7. Sponsor.
  8. Eventuelt.
  9. Dato for næste møde.

 

Ad 1.  Formanden bød velkommen med en særlig velkomst til bestyrelsens to nye medlemmer, Carl-Otto og Jesper. Bestyrelsesmødereferatet fra den 28. januar blev godkendt og underskrevet.

 

Ad 2. Bestyrelsen konstituerede med CO som partner med Hans vedrørende hal og anlægsansvarlig. Jesper overtager Claus´ ansvarsområder, idet dog Jan har ”Tennissportens dag” med Jesper som hjælper. Aktion: Jan (Jesper).

Muligheder for energibesparelser, herunder især tiltag til at mindske varmeudgifterne undersøges. Aktion: Per og Hans.

Per, Hanne og Niels har afholdt et møde vedrørende ændring af klubbens hjemmeside. Per viste et forslag til denne nye side. Bestyrelsen besluttede, at Per kunne fortsætte arbejdet ad denne vej. Aktion: Per.

P-pladsen anvendes som midlertidig oplagsplads resten af måneden.

Nyhedsbrev udsendes primo april. Deadline for input er 5. april. Aktion: Alle.

”Tovholderembeder” blev tildelt således:

–          Voksenintroduktion: Per.

–          Åben indslusningsbane: Hans

–          Tennissportens dag: Jan med Jesper som ”føl”.

–          Aktivitetsdag, den 20. april: Hans sammen med CO.

–          Standerhejsning, den 27. april: Per

 

Ad 3.  I Bjørns fravær orienterede Jan om, at der er 44 tilmeldte juniorer, der modtager 61 timer ugentlig træning.

Bjørn bedes snarest kontakte Jackie for planlægning af udesæsonen. Aktion: Bjørn.

Mulighederne for tilbud til alle om ekstra træning de 5 sidste tirsdag aftener fra 19-23 forfølges.

Jan og Jesper mødes med Jackie herom. Der er udsendt nyhedsbrev vedrørende disse muligheder.

 

 

 

 

Ad 4. Medlemssituationen er pr. 1. marts uændret i forhold til seneste mødereferat.

Likviditeten siger 183.500 nu mod 174.700 samme tid sidste år. Udsendelse af opkrævninger finder sted omkring den 15. marts med forfaldsdag 1. april.

 

Ad 5. Aktivitetsdagen blev fastsat til lørdag den 20. april. Aktion: Hans og CO.

Selvluk på døre og servicering af allerede eksisterende ”dørpumper” blev drøftet. Aktion: Hans

Eventuel opsætning af net inden Påske på bane 4 og 5 overvejes. Hvis vejret tegner fint, bliver net sat op tirsdag eller onsdag inden Påske. Aktion: Hans.

 

Ad 6. Halvagtordningen til SLTU´s ca. 8 indendørsstævner blev kort drøftet, og bemanding af det sidste stævne i år blev fastlagt. Fremtidig tovholder på disse arrangementer, inklusive halvagter er Jesper. Aktion: Jesper.

 

Ad 7. Sten havde meldt afbud, men Sten kommer med et detaljeret oplæg til en aktiv sponsorpolicy. Aktion: Sten.

 

Ad 8. Indlæg til Nyhedsbrev og til Pressen sendes til Per, der sørger for fordeling til de relevante redaktioner, inkl. Hannes.

Deadline for input til næste nyhedsbrev er 5. april. Aktion: Alle.

 

Ad 9. Næste bestyrelsesmøde blev datosat til 9. april kl. 1815.  Bemærk venligst det særlige mødetidspunkt!  Aktion: Alle.

Hans

 

 

 

 

 

Månedens citat: ”Kanibal: En gastronom af den gamle skole, der har bevaret den enkle smag og holder fast ved den naturlige diæt fra før svinekødstiden.”

– Ambrose Bierce