Solrød Tennis Klub

Referat: 5. januar 2015

5. januar 2015 - Skrevet af stkadmin

Tilstede:         Jesper, Sten, Bo, Carl-Otto, Per, Poul og Hans
Fraværende: Ingen
Referent:        Hans

Dagsorden:

  1. Godkendelse af seneste referat fra bestyrelsesmøderne den 18. november og 9. december. september.
  2. Til beslutning/information
  3. Juniorer
  4. Hal- og banestatus.
  5. Sponsor
  6. Aktiviteter
  7. Eventuelt

Ad 1.
Formanden bød velkommen, og bestyrelsesmødereferaterne fra den 18. november og 9. december blev godkendt og underskrevet.

Ad 2.
Formanden orienterede om forslag til ændring/modernisering af foreningens vedtægter. Forslaget blev drøftet og mindre rettelser foretaget. Det rettede forslag vil fremgå som et af bestyrelsens forslag på Generalforsamlingen. Aktion: Per.
Dato for Generalforsamlingen blev fastsat til tirsdag den 3. marts kl 19:00. Bestyrelsesmedlemmer møder 18:30.
Per, Sten og Jesper er på valg. Alle modtager genvalg. C-O og Poul udtræder efter Generalforsamlingen. Per udsender indkaldelse snarest med de nødvendige bilag. Aktion: Per
Formanden havde udarbejdet et arbejdspapir vedrørende bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområder. Papiret blev godkendt som arbejdsdokument og vejledende for bestyrelsens fremtidige arbejde.
SLTU-samarbejdet blev drøftet, herunder en henvendelse fra DTF, der tilbød en konsulent, der kunne bidrage med forslag til at øge aktiviteten i klubben, og hvor vi kunne få mere gavn af SLTU-medlemsskabet. Bo er efterfølgende blevet ”tovholder” på kontakten og aftaler møde snarest. Aktion: Bo.
SLTU har også vist interesse for at leje hallen til 6-8 arrangementer i vinterhalvåret, hvilket kan bidrage positivt til klubbens anstrengte økonomi.
Det præliminære og ureviderede regnskabet blev drøftet, hvor det desværre kunne konstateres at vi igen i år ender med et underskud, primært på grund af svigtende medlemstal – der var ingen yderligere bemærkninger til regnskabet.
Skift fra TDC til Telia er nu gennemført, og udgiften til teleadministration halveres hermed. Vi mangler et USB-tastatur og en USB-mus til computeren i gangen. Bo undersøger mulighederne for at skaffe et, alternativt spørges medlemmerne. Aktion: Bo.

Ad 3.
Det er vigtigt, at banereservation til SLTU-arrangementer, egne invitationsturneringer samt træningstimer bookes hurtigst muligt, og at ændringer indføres umiddelbart, når disse indløber. Aktion: Jesper og Poul.
Deltagerbetaling og afregning med kontanter fra gæstespillere blev drøftet. En fast procedure herfor kunne være ønskelig, men mødet bragte ikke de ”vises sten” på banen. Aktion: Jesper.
Per sender en procedure for halvagter til Jesper, der justerer og formidler budskabet til kommende halvagter. Aktion: Per og Jesper.
Jesper skal som overordnet ansvarlig for stævnet 24-25 januar sikre sig, at Jackie har styr på dette sidste arrangement, han står for. Aktion: Jesper.
Juniorudvalgets konto hos klubbens sponsor Sportshouse i Valby er vokset til ca. 10.000 kr.
Udvalget bør finde arrangementer, præmier eller andet til glæde for juniorerne, herunder trænere, og dermed forbruge af ”sponsorformuen.” Aktion: Sten.

Ad 4.
Der kommer en ny digitaltelefon op i gangen ved bookingterminalen i indeværende uge.
Telefonen kan – i modsætning til tidligere – tale med mobiltelefoner. Aktion: Hans og C-O
Det lader ikke til, at kommunen lever op til løftet om at udbedre belægningen på parkeringspladsen.
Låsen i gitterlågen er repareret ved hjælp af låsesmed.
Revner i tæppet i hallen vækker bekymring. Hans kontakter en ekspert, der kan pege på en mulig løsning. Aktion: Hans.
Anmodning om finansiering til udskiftning af lys i hallen bliver genfremsat i januar måned.  Aktion:  Hans.

Ad 5.
Ingen nye tiltag på sponsorområdet.

Ad 6.
Voksentræning genoptages med begyndelse tirsdag den 13. januar. Der vil være 4 tirsdage á 2 timer. Herefter en pause efterfulgt af yderligere 4 gange 2 timer.
Det blev besluttet at videre føre ”Åben bane” om søndagen som nu. De aktuelle søndage kan findes på klubbens website.

Ad 7.
Per havde fået en henvendelse fra SLTU vedrørende ”Sommer tour”. Bo og Jesper og andre interesserede mødes med den SLTU-ansvarlige snarest. Aktion: Bo.

Næste bestyrelsesmødedato fastsættes efter Generalforsamlingen tirsdag den 3. marts.

 

Hans

Månedens citat: ”Man rejser, fordi det også i livets skole er svært at sidde på samme plads.”

 

– Sigismund von Radecki