Solrød Tennis Klub

Referat: 30. september

30. september 2019 - Skrevet af stkadmin

Tilstede:        Lise, Per, Jesper, Tommy, Jonathan og Hans
Fraværende: Bo
Referent:       Hans

Dagsorden:

  1. Godkendelse af seneste referat fra bestyrelsesmødet, tirsdag den 13. august 2019.
  2. Til beslutning/information.
  3. Juniorer
  4. Hal- og banestatus.
  5. Sponsorater/annoncører
  6. Aktiviteter
  7. Eventuelt

Ad 1.
Formanden bød velkommen, og mødereferatet fra mødet den 13. august blev godkendt og underskrevet.

Ad 2.
Per orienterede om arbejdet med at anskaffe ny tæppebelægning i hallen. Ansøgning er afsendt og den behandles snarest i det kommunale regi.
Støjende musik på kunstgræsbanen er meget generende. Det er vigtigt, at vi adresserer klagen det rigtige sted ved at undersøge, hvem der står bag støjproblemerne.
Parkeringspladsen er blevet repareret, idet de værste huller er dækket.
Vores reservationssystem bliver opgraderet i 4. kvartal 2019. Opgraderingen medfører en bedre brugerflade og meget bedre portabilitet, mens vores hjemmeside ikke bliver berørt af ændringen.
Vi drøftede reglerne vedrørende reservation til holdkampe. Kampe under DGI afvikles næsten alle om formiddagen, og her reserveres 2 baner i 3 timer pr. holdkamp. Holdkampe under TennisØst kræver baner til 4 samtidige kampe, hvilket giver problemer hvis vejret ikke tillader kampe udendørs. Vi aftalte derfor at afprøve en model, hvor der reserveres 2 baner i hallen og 2 baner ude. Denne løsning giver mulighed for kampafvikling, med samtidig mulighed for at spille udendørs uden at genere øvrige medlemmer.
Tommy og Per orienterede om de holdresultater, der var opnået i udesæsonen hos juniorer, ungseniorer og 60+.  Dette kan ligeledes læses via vores website, under ”Information/Resultater”.

Ad 3.
Munkekærskolen har ønsket et arrangement i hallen i uge 41. Jesper rykker for dato og aftaler med skolen. Aktion: Jesper.
Juniorafdelingen har haft en betydelig medlemstilgang, der er således nu 62 juniorer i medlemskartoteket.

Ad 4.
Hans orienterede om, at vi havde fået bevilliget midler til anskaffelse af et elektrisk udendørs ur. Anskaffelse er sat i værk.
Per orienterede om overvejelserne om at opsætte særlige plader i cafeens loft for at bedre den elendige akustik, der i dag er i cafeen.
To venlige medlemmer har lovet at sætte nye hjul på vores ”nye” weber-grill. Aktion: De venlige medlemmer.

Ad 5.
Forskellige tiltag inden for annoncering og sponsering blev drøftet, herunder mærkning af bolde med firmanavne, samt en model med rabatordning til både klubben og det enkelte medlem. Jonathan og Lise arbejder videre med nogle af de skitserede modeller. Aktion: Jonathan og Lise.

Ad 6.
Der afholdes DGI – skoletennisturnering i november måned. Vi aftaler datoer og detaljer med DGI. Aktion: Tommy.
Afholdelse af en juleturnering i december blev drøftet. Det blev besluttet at videreføre sidste års dameturnering. Arrangementet afvikles på en lørdag i december fra kl. 12 – 16. Aktion: Lise.

Ad 7.
Næste bestyrelsesmøde blev fastsat til mandag 18. november klokken 18:00. Bemærk tidspunktet.

Månedens citat:
”Under opstigning i samfundet betaler det sig at være venlig imod dem, man overhaler.
Man møder dem igen, når man er på vej ned.”                                                – Jo Herbst