Solrød Tennis Klub

Referat: 3. april

3. april 2018 - Skrevet af stkadmin

 

Tilstede:        Lise, Karina, Tommy, Jesper, Bo og Hans
Fraværende: Carl-Otto og Per
Referent:       Hans

Dagsorden:

  1. Godkendelse af seneste referat fra bestyrelsesmødet den 5. februar
  2. Til beslutning/information
  3. Juniorer
  4. Hal- og banestatus
  5. Aktiviteter
  6. Eventuelt

Ad 1. I formandens fravær bød Hans velkommen og en særlig velkomst til bestyrelsens 2 nyvalgte suppleanter, Lise og Karina, og referatet fra mødet den 5. februar blev godkendt og underskrevet

Ad 2.
Hans orienterede om generalforsamlingens beslutning om indførelse af begrebet ratemedlemmer. Resultatet blev, at ratemedlemmer betaler 500 kr. pr bane for en indesæson og dermed ret til at leje en fast bane eller købe klippekort.

Det gule klippekort er som konsekvens af introduceringen af ratemedlemsbegrebet ikke længere en nødvendighed. Der var enighed om at undersøge antallet af kort i omløb og derefter finde en fornuftig udfasningsplan til beslutning på næste bestyrelsesmøde. Aktion: Per.

Bestyrelsen besluttede, at den nuværende ordning med Jan Knoblauch som ekstern administrator/kasserer, kan fortsætte. Bestyrelsen udtalte anerkendelse for administrators store arbejde i løbet af året. Per retter henvendelse til Jan. Aktion: Per.

Hans orienterede om det seneste møde med kommunen og et tennisanlægsfirma. Firmaet fremsætter forslag til kommunen vedrørende udskiftning af underlag på de udendørs baner. Yderligere et firma skal byde ind med et tilbud.

Ad 3.
Træningslister for tilmeldte juniorer er nu ført ajour.

Tommy orienterede om forslag til specialtræning af vore bedste juniorer og ungseniorer. Vi har mulighed for at hyre en superdygtig erfaren træner til at træne de bedste juniorer i en periode i dette forår. Træneren skal have 450 kr. pr. time. Det blev besluttet, at Tommy kan hyre træneren til ca. 15 – 20 timer, hvor klubben betaler de 300 kr. pr time, og juniorerne betaler selv de 150 kr. pr time. Aktion: Tommy.

Tommy orienterede om, at Cheftræner Pernille fortsætter. Når der er en komplet oversigt over den kommende træningsmasse, vil der danne sig et billede af behovet af hjælpetrænere. Aktion: Tommy og Jesper.

Det blev besluttet, at Lise og Karina – efter eget ønske – blev tilknyttet ungdomsafdelingen.

Ad 4
.
Hans orienterede om indkøb af en ny type fejekoste.

Der er ikke modtaget tilbagemelding vedrørende ansøgning om midler fra kommunens rekvisitpulje til indkøb af fartmåler.

Tilslutning af el til markise vil finde sted i løbet af april måned.

Ad 5.
Hans nævnte aktivitetsdagen den 21. april. Opslag i klubben er foretaget med mulighed for tilmelding her eller på vores hjemmeside.

Standerhejsning og Tennissportens dag lørdag den 5. maj blev drøftet. Bo bestiller materiale til tennissportens dag, og Lise og Karina sørger for opsætning af plakater på strategisk rigtige pladser i nærområdet. Aktion: Bo, Lise og Karina.

Det blev besluttet at afholde ”Junitræf” lørdag den 2. juni. Detaljer, herunder opslag på hjemmeside med tilmelding følger senere. Aktion: Per og Hans.

Ad 6.
Næste møde blev fastsat til tirsdag den 22. maj kl. 18:00.
                                                                                                                                                                                              Hans

 

Månedens citat: ”Et citat er bedre end et argument. Man kan i en diskussion få overtaget med det uden at have overbevist modstanderen.”

– Gabriel Laub