Solrød Tennis Klub

Referat: 26. maj

26. maj 2020 - Skrevet af stkadmin

Tilstede:        Per, Jesper, Jonathan, Bo, Tommy, Malte, Kenneth og Hans
Fraværende: Ingen
Referent:       Hans

Dagsorden:

  1. Godkendelse af seneste referat fra bestyrelsesmøde.
  2. Til information/beslutning.
  3. Juniorer
  4. Hal- og banestatus.
  5. Sponsorater/annoncører
  6. Aktiviteter
  7. Eventuelt

Ad 1.
Formanden bød velkommen til en fuldtallig bestyrelse. Mødereferatet fra det seneste møde bliver godkendt på næste møde.

Ad 2.
Per orienterede om status på renoveringen af de udendørs baner. I skrivende stund er bane 6, 7 og 8 klar til brug.
Bane 5 er under reparation og arealet foran slåmuren bliver etableret i næste uge. Det nedslidte hegn på Bane 4 og på Bane 5 bliver udskiftet i denne uge.
Udskiftning af belægning i hallen finder sted i sommerferien, så banerne er klar til vintersæsonen.
Det blev drøftet om kontingentet skulle nedsættes i forhold til de begrænsninger, der er/ har været på benyttelsen af anlægget. Det blev besluttet at fastholde det fulde kontingent. Denne beslutning kan nu danne baggrund for udsendelse af rykkere for manglende betaling af kontingent.
Den eksisterende slåmur udskiftes ikke, men gennemgår en renovering. Der kommer artikler i de lokale blade i nærmeste fremtid omhandlende renoveringen af anlægget.
Dato for generalforsamlingen afventer myndighedernes afgørelse den 8. juni vedrørende det maksimale antal personer samlet på et sted.

Ad 3.
Tommy orienterede om nye trænerkontrakter der nu også omfatter en såkaldt aflysningsklausul. Begge trænere er orienteret og indforstået hermed.
Af juniorarrangementer skal nævnes ”Sjov sommer” der afvikles over 2 gange 3 dage (29. juni – 1. juli samt 3. – 5 august.
Vi deltager også i ”Fritid i Solrød”, der afvikles lørdag den 26. september i tidsrummet fra 10 til 14.

Træningstimeprisen på 500 kroner pr time nedsættes til 350 kroner pr time.
Årskontingentet for vore juniorer fra 6-17 år bibeholdes, som anført i prislisten.

Ad 4.
Idrætscentret overtager tilsyn og dermed ansvar for hjertestarteren.
Udendørsuret viser stadigvæk kun korrekt tidspunkt 2 gange i døgnet. Reparatør er rekvireret.

Der er indkøbt 5 nye vindnet hos Cool-Sport med head-logo. Disse er nu opsat på bane 6 og 7.

Stort skilt til opsætning på hallen er bestilt. Dette er til glæde og gavn for de tilrejsende gæster til anlægget.

Vi har søgt om midler fra kommunens rekvisitpulje til indkøb af kuglerammer til banerne 6, 7 og 8. Vi forventer en hurtig afgørelse.
Nye slæbenet er bevilget, leveret, samlet og taget i brug.

Ad 5.
Vi har fået sponsortrøjer til de 3 DGI-hold.

Jonathan har kontakt til en mulighed for opstrengning. Muligheden optages på vores hjemmeside når de praktiske detaljer er på plads.

Malte undersøger mulighederne for en aftale om tilbud om køb af sportstøj til alle medlemmer af klubben. Aktion: Malte.

Ad 6.
Voksenintroduktion starter 15. juni 18-20. Der er planlagt 4 sessioner med maksimum 8 deltagere. Der er skrivende stund 7 tilmeldte.

Et indvielsesarrangement for at markere anlæggets færdiggørelse blev drøftet. Det blev besluttet at lave et arrangement når vi efter 8.juni kender betingelserne for at benytte toiletter, køkken samt maksimum antal til forsamlinger.
Malte og Kenneth står for planlægning og afvikling med støtte fra den øvrige bestyrelse m.fl. Aktion Malte og Kenneth.

Ad 7.
Kenneth foreslog at medlemmer, mod at betale et forhøjet kontingent, kunne opnå ret til at planlægge 2 timer indenfor de 6 dages fremtidig reservationsperiode. Det bliver undersøgt i hvilken grad vores halbookingsystem fra Globus Data kan understøtte dette, og afventer resultatet.

Dato for næste bestyrelsesmøde blev fastsat til torsdag den 25. juni kl. 1800.


Månedens citat:
   ”En fanatiker er en, der stoler på sine kanoner, uanset om de er ladt eller ej.”   – Franklin P. Jones