Solrød Tennis Klub

Referat: 22. marts

22. marts 2016 - Skrevet af stkadmin

Tilstede:         10 medlemmer, heraf 7 fra bestyrelsen.
Fraværende: Resten af klubbens medlemmer.
Referent:        Hans

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formanden aflægger beretning for årets virksomhed.
  3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  6. Valg af revisor.
  7. Behandling af indkomne forslag.
  8. Eventuelt

Ad 1.
Formanden bød velkommen og foreslog Ole Rigtrup som mødets dirigent. Dette ganske overraskende forslag blev forbavsende godt modtaget, og der var ingen, der vovede at pege på en modkandidat. Ole, der nu var dirigent, konstaterede, at indkaldelsen var rettidigt indvarslet, og dermed var generalforsamlingen beslutningsdygtig.

Ad 2.
Formanden indledte sin beretning med at nævne de aktiviteter, som klubben havde arrangeret/deltaget i gennem det seneste år, bl.a. Standerhejsning, Tennissportens dag, Voksenintroduktion, Åben bane, Sjov Sommer og ekstratræning for nye seniorer. Hertil kommer et varierende antal junior arrangementer.

Skolereformen har medført nogle udfordringer, især hvor ungdomstræning falder sammen med den almindelige booking af hallen.

Vi har fået ny træner i stedet for Max. Det er Aleksandra, der med hjælpetrænerne Magnus, Nicky, Charlotte og Kristian har varetaget ungdomstræningen. Under Aleksandra’s barsel har Max endvidere fungeret som træner.

Ungdomsudvalget har afholdt forældremøde hvor næsten 40 deltog.

Kontingentet for juniorer ændres nu til helårskontingent, og der gives mulighed for graduering så juniorerne får bedre muligheder for spilletimer. Der bliver desuden indført ændrede træningssatser for juniorerne.

Vi har i årets løb afprøvet samarbejde med skoler i kommunen, hvilket har været en begrænset succes. Meningen var i sidste ende at kreere nye juniormedlemmer, men dette er desværre ikke sket.
Salg af bolde giver et overskud, der anvendes på juniorerne. Det akkumulerede beløb er nu anvendt på sportstøj til juniorerne og trænerstaben.

Der er oprettet en facebookgruppe med henblik på hurtig formidling af info i juniorafdelingen.

Banelyset i hallen er udskiftet til et energivenligt LED-lyssystem. En proces ikke uden udfordringer og gennemført alene ved hjælp af et væsentligt bidrag fra Kommunens Idrætsanlægsfond, hvor dog en uforudset momsberegning har givet klubben et mindre midlertidigt likviditetsproblem.

En model for afregning af el er aftalt med kommunen.

Det årlige kommunale lokaletilskud er bevilget.

Medlemsskabet af SLTU er fortsat en underskudsforretning, idet det bl.a. ikke er lykkedes at udleje hallen i det ønskede omfang og til de budgetterede satser.

Vi har fået forhandlet os frem til et gratis medlemskab af DGI i 2016. Bestyrelsen vil undersøge de muligheder der ligger i dette medlemskab, herunder deltagelse i forskellige arrangementer.

Klubbens nabo er fremadrettet fodboldklubbens kunstgræsbaner. Formanden har haft drøftelser med Kommunens byggeansvarlige vedrørende fælles anliggender. Disse drøftelser fortsætter.

Der er udarbejdet en jobbeskrivelse for hvert bestyrelsesmedlem.

Formanden sluttede sin beretning med at nævne, at det af rekrutteringsmæssige hensyn var besluttet at fjerne indskuddet for nye medlemmer.

Herefter blev formandens beretning godkendt.

Ad 3.
Klubbens eksterne administrator, Jan Knoblauch, gennemgik regnskabet og understregede, at det vigende medlemstal samt den heraf afledte mangel på salg af faste baner, udlejning af baner i indesæsonen samt uforudsete udgifter i forbindelse med udskiftning af banelys i hallen var de væsentlige faktorer til det – desværre – negative årsresultat.

Efter svar på et par opklarende spørgsmål blev regnskabet godkendt.

Ad 4.
Jan gennemgik budgettet, der var baseret på uændret kontingent. Der var ingen bemærkninger til budgettet som herefter blev godkendt.

Ad 5.
Hans Nielsen og Bo Brink Pedersen blev genvalgt til bestyrelsen for en 2-årig periode. Mogens Skyggelund, der også var på valg, ønskede ikke at fortsætte.

Der mangler således et bestyrelsesmedlem. Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at supplere sig med et nyt bestyrelsesmedlem.

 Ad 6.
Ole Alstrøm blev genvalgt til revisor (Bjørn Laursen registrerede revisorer A/S).

Ad 7.
Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne eller fra bestyrelsen.

Ad 8.
Introduktion og fastholdelse af nye medlemmer blev drøftet og der var enighed om at alene deltagelse i ”Åben indslusningsbane” ikke er tilstrækkelig. Vi – bestyrelsen – må i fremtiden være mere aktive i denne proces.

Halvtimes booking blev drøftet. Den kommende bestyrelse overvejer denne mulighed.

Bestyrelsen blev opfordret til at overveje en mindre prisstigning på klippekort henset til det negative resultat på budget for 2016.

Formanden  sluttede mødet med at overrække en vingave til Mogens Skyggelund med tak for arbejdet i bestyrelsen, og han takkede dirigenten for god mødeledelse.

Også dirigenten takkede medlemmerne for udvist god orden og disciplin under mødet.

Dirigent                                                                                                                     Referent

Ole Rigtrup                                                                                                              Hans Nielsen

Årets citat: ”Kvinderne ønsker slet ikke et paradis på jorden, for så ville de ikke have noget at tage på.”   Hanne Wieder