Solrød Tennis Klub

Referat: 20. marts

20. marts 2017 - Skrevet af stkadmin

Referat fra generalforsamlingen, mandag den 20. marts 2017.

Tilstede:         14 medlemmer, heraf 7 fra bestyrelsen.
Fraværende: Resten af klubbens medlemmer.
Referent:        Hans

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formanden aflægger beretning for årets virksomhed.
  3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  6. Valg af revisor.
  7. Behandling af indkomne forslag.
  8. Eventuelt

Ad 1.
Formanden bød velkommen og foreslog Preben Svanekiær som mødets dirigent. Dette – for alle – helt overraskende forslag blev forbavsende godt modtaget af deltagerne, og den foreslåede kandidat accepterede i ydmyghed det ærefulde hverv. Preben, der nu var dirigent, konstaterede, at indkaldelsen var rettidig indvarslet, og dermed var generalforsamlingen beslutningsdygtig.

Ad 2.
Formanden indledte sin beretning med at nævne, at bestyrelsen var blevet begavet med et nyt medlem, som den forrige generalforsamling havde bemyndiget bestyrelsen til. Det nye medlem, Tommy Hjordt, er sammen med Jesper Sass ansvarlig for ungdomsarbejdet i klubben.
Ungdomstræner Alexandra stoppede trænergerningen, og efter en kort periode med Morten, har vi nu ansat Pernille Busk som cheftræner for juniorerne, og det glæder såvel bestyrelse som juniorerne!
Formanden omtalte kort klubbens regnskab og likviditet. Regnskabet udviser et underskud på næsten 40.000 kr. Han henviste detaljer til pkt. 3 på dagsordenen.
Vores indexlån i Nykredit udløber med udgangen af året, og det vil selvsagt give mere luft i budgettet. Lokaletilskud fra Kommunen for 2017 er bevilget, men fra næste år er der nye regler for tilskud. Klubben er i dialog med Kommunen vedrørende dette område.
Vedligeholdelse af anlægget er tilfredsstillende, idet der dog også er del udfordringer.
Klubben har en aftale med kommunen om at vi selv vedligeholder anlægget. Det modtager vi 17.000 kr. for der går direkte i klubbens slunkne kasse og arbejdet udføres af ulønnet arbejdskraft!
Det indendørs banelys er nu i orden, virker meget tilfredsstillende og har medført en betydelig reduktion af elregningen.
Vi har fået nye vinduer i cafeen. Nye toiletter er opsat og et nyt og mere ”grønt” køleskab er opsat i cafeen.
Der er indkøbt 8 nye vindnet, som sættes op på aktivitetsdagen den 22. april.
Vi har haft forsøg på tyveri i hallen, hvor døren til kontoret på første sal har været forsøgt sparket op med skader på døren til følge. Formanden opfordrede til at huske at låse såvel til hallen som til selve anlægget.
Medlemsskabet af SLTU koster stadig klubben dyrt. Vi har i året haft et 50+-hold, et motionisthold samt et juniorU16-hold, der har deltaget i SLTU turneringer.
Medlemskab af DGI fortsættes. Vi har deltaget med 2 hold i DGI´s arrangementer.
Af aktiviteter i 2016 nævnte formanden: ”Sjov Sommer” afholdt 2 gange med meget flot fremmøde. ”Tennissportens dag” afholdt sammen med ”Standerhejsningen”. ”Åben indslusningsbane”. ”Solrød Closed” i juni og ”Septembertræf.”
Ny sponsor ”SportDirect” leverer bl.a. nye bolde til juniorerne. Formanden opfordrede medlemmerne til at købe bolde i klubben, da overskud/støtte går ubeskåret til juniorafdelingen.
Formanden sluttede sin beretning med at nævne, at klubbens vedtægter skal justeres i forbindelse med Kommunens ændrede bestemmelse for udbetaling af lokaletilskud.
Herefter blev formandens beretning godkendt.

Ad 3.
Klubbens eksterne administrator, Jan Knoblauch, gennemgik regnskabet, og efter svar på et par opklarende spørgsmål blev regnskabet godkendt.

Ad 4.
Jan gennemgik budgettet, der var udarbejdet med uændret kontingent. Der var ingen bemærkninger til budgettet.

Ad 5.
Per Holm blev genvalgt som bestyrelsesformand. Efterfølgende blev Carl-Otto Andersen og Jesper Sass genvalgt som bestyrelsesmedlemmer. Sten Christensen, der også var på valg, ønskede ikke genvalg. Generalforsamlingen besluttede at undlade at genbesætte den ledige bestyrelsespost.

 Ad 6.
Ole Alstrøm blev genvalgt til revisor (Bjørn Laursen registrerede revisorer A/S).

Ad 7.
Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne eller fra bestyrelsen. Et forslag fra bestyrelsen til en mindre vedtægtsændring med baggrund i kommunens fremtidige regler for lokaletilskud blev henvist til behandling på en ekstraordinær generalforsamling eller på næste ordinære generalforsamling.

Ad 8.
Der var ingen bemærkninger under eventuelt.
Formanden sluttede mødet med at overrække en vingave til Sten Christensen med tak for indsatsen i bestyrelsesarbejdet, og han takkede dirigenten for god mødeledelse.
Også dirigenten takkede deltagerne for udvist god orden og disciplin under mødet.

Dirigent                                                                                                                     Referent
Preben Svanekiær                                                                                                    Hans Nielsen

Næste bestyrelsesmøde blev på det efterfølgende konstituerende møde fastsat til mandag den 3. april kl. 1800.

Årets citat: ”Smilet er en sympatisk rynke, som glatter de andre ud.”      Christian Kjellerup