Solrød Tennis Klub

Referat: 20. marts

20. marts 2018 - Skrevet af stkadmin

 

Tilstede:        12 medlemmer, heraf 5 fra bestyrelsen.
Fraværende: Resten af klubbens medlemmer
Referent:       Hans

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formanden aflægger beretning for årets virksomhed.
  3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  6. Valg af revisor.
  7. Behandling af indkomne forslag.
  8. Eventuelt

Ad 1.
Formanden bød velkommen og foreslog Preben Svanekiær som mødets dirigent. Dette fremragende forslag faldt i god jord hos de fremmødte kræsne og videnshungrende medlemmer. Efter det stormende bifald havde lagt sig, kunne Preben, der nu var dirigent, konstatere, at indkaldelsen var rettidig indvarslet, og dermed var generalforsamlingen beslutningsdygtig.

Ad 2.
Formanden indledte sin beretning med at nævne, at vi har skiftet forsikringsselskab til Codan og sparet et større beløb og fået en bedre forsikring.
Vi har lavet aftale med KetcherXperten vedrørende salg af bolde og salg via website.
Vi har skiftet bank fra Spar Nord til AL-Bank.

Derefter omtalte formanden klubbens mange aktiviteter og arrangementer. Vi har deltaget i DGI arrangementer med 60+ mix og herrehold. I SLTU har vi deltaget med et motionist, et U18 samt et U14 hold. Vi har deltaget i ”Tennissportens Dag”, der blev afviklet sammen med Standerhejsningen. Vi har afviklet ”Åben indslusningsbane” på mandage i udesæsonen, uden der dog var den store deltagelse af nye medlemmer. Voksenintroduktion er gennemført to gange i 2017 med fuldtegnede hold, hvoraf flere er blevet medlemmer. Vi har lavet junitræf den 17. juni og septembertræf den 2. september samt ”dametræf den 18. november.

Vedrørende juniorafdelingen nævnte formanden, at vores cheftræner, der i efteråret var udsat for et færdselsuheld, nu er ”fit for fight” og gør et stort arbejde for de unge. Blandt disse har der også været medlemstilgang. Vi deltog i Kommunens sommerarrangement ”Sjov sommer” 2 gange i 2017. Vi deltog også i ”Fritid i Solrød i Solrød Centeret i slutningen af august, og endelig har vi haft 10. klassernes idrætslinje på besøg 2 onsdage. Der er etableret en aftale vedrørende ansvarsfordeling i ungdomsafdelingen.

Af øvrige tiltag nævnte formanden, at vi har lavet en vækstaftale med DGI. Vi har haft et møde med kommunen vedrørende fremtidige ansøgninger om tilskud.

Vedrørende parkeringspladsen havde et brev til borgmesteren affødt et møde med Ivar Haugaard, der efterfølgende fik sat gang i renoveringen af pladsen. Vi har også haft et møde med de anlægsansvarlige i kommunen, hvor den fremtidige vedligeholdelse og nyetablering af baner blev drøftet. Vi forventer udspil fra kommunen inden for kort tid.

Bestyrelsen har – via Jesper Sass – fået adgang til en ”app”, hvor det er muligt at styre lys i hallen uden at være fysisk tilstede.

Vi har fået nyt betræk på stolene i cafeen. Tak til Margrethe og CO, der stået for renoveringen.

Vi har indkøbt og fået opsat en markise i klubben. Der mangler eltilslutning; aftale herom er truffet.

Vedrørende klubbens nærmeste fremtid nævnte formanden, at en ny brugergrænseflade samt databehandlingsaftale med vores IT-leverandør Globus Data var etableret. Det overvejes om differentieringen mellem sommer – og vintertennis kan fjernes. Der er Standerhejsning og Tennissportens dag lørdag den 5. maj. Årets forårsaktivitetsdag løber af stablen lørdag den 21. april. Formanden rundede indlægget af med at ønske sig en eller to suppleanter til bestyrelsen.

Formanden takkede afslutningsvis den øvrige bestyrelse, webmaster, administrator og rengøringsteam for et job ”well done”.

Efter afklaring af et par spørgsmål til beretningen blev denne vedtaget/godkendt.

Ad 3.
Klubbens eksterne administrator, Jan Knoblauch, gennemgik regnskabet, og efter svar på et par opklarende spørgsmål blev regnskabet godkendt.

Ad 4.
Jan gennemgik budgettet, der var udarbejdet med uændret kontingent. De største ændringer i forhold til 2017 var, at tilskuddet fra kommunen reflekterer, at vi har betalt det sidste afdrag på hallen. Efter en udveksling af nogle få spørgsmål med efterfølgende svar blev budgettet godkendt.

Ad 5.
Tommy Hjordt, Bo Brink-Pedersen og Hans Nielsen, der var på valg, blev alle genvalgt til bestyrelsen. Som nye suppleanter til bestyrelsen blev valgt Karina Stoumann og Lise Struckmann som hhv. 1. og 2. suppleant.

 Ad 6.
Ole Alstrøm blev genvalgt til revisor.

Ad 7.
Bestyrelsen havde fremsat forslag til oprettelse af begrebet ”ratemedlem”, der omfatter ikke – medlemmer, der ønsker en fast time i indesæsonen. Bestyrelsen mener, det er rimeligt, at gæster også bidrager til at dække vores øgede omkostninger. Bestyrelsen foreslår derfor, at der etableres et medlemskab benævnt ”Ratemedlemsskab”, som giver medlemmer i medlemsgruppen ”Ratemedlem” mulighed for at tegne ”Fast time i hallen i vintersæson”, samt købe gult klippekort. Medlemsskabet har en gyldighedsperiode, der svarer til vintersæsonen (uge 38 til uge 16). Prisen for dette rate-medlemskab er 125 kr.

Forslaget blev drøftet, og det blev besluttet at godkende oprettelse af det foreslåede medlemskab, idet dog prisen ændres til 500 kr. pr. bane og bemærkningen om det gule klippekort bortfalder.

Ad 8.
Der var ingen seriøse bemærkninger, der slap gennem referentens rigide væsentlighedsfilter.

Formanden sluttede mødet med at overrække en vingave som tak til dirigenten for god mødeledelse.

Også dirigenten takkede deltagerne for udvist god orden og disciplin under mødet, og overrakte hans seneste udgivne bog til klubben.

Dirigent                                                                                                                     Referent

Preben Svanekiær                                                                                                   Hans Nielsen

Årets citat: ”Vinteren dvælede så længe i forårets skød, at det gav anledning til en hel del snak”.       Bill Nye