Solrød Tennis Klub

Referat: 20. januar

20. januar 2020 - Skrevet af stkadmin

Tilstede:         Per, Jesper, Jonathan og Hans
Fraværende: Tommy, Bo og Lise
Referent:        Hans

Dagsorden:

  1. Godkendelse af seneste referat fra bestyrelsesmødet, tirsdag den 3. december 2019.
  2. Til information.
  3. Juniorer
  4. Hal- og banestatus.
  5. Sponsorater/annoncører
  6. Aktiviteter
  7. Eventuelt

Ad 1.
Formanden bød velkommen til den lille fremmødte tapre skare, og mødereferatet fra mødet den 3. december 2019 blev godkendt og underskrevet.

Ad 2.
Per orienterede om prioriteringen af renoveringen af de udendørs baner. Arbejdet starter efter 1. maj afhængig af vejret med bane 6, 7 og 8, derefter følger bane 5 og endelig følger arbejdet med etablering af en ny slåmur med jævn belægning foran.
Arbejdet med udskiftning af belægning på de 2 indendørsbaner starter efter 1. august og færdiggøres indenfor 1 uge, og afsluttet inden vi begynder indesæsonen.
Under arbejdet med udskiftning af belægningen udendørs åbnes de indendørs baner til brug uden beregning for medlemmerne.
Vi har modtaget et tilbud på udskiftning af vores bedagede nøglesystem. Bestyrelsen besluttede, at sige nej tak til det aktuelle tilbud, der både vurderedes at være for dyrt og teknologisk ikke helt godt nok.
Det reviderede regnskab blev gennemgået og godkendt. Budget 2020 blev drøftet, og efter et par opklarende spørgsmål til vores eksterne administrator blev budgettet godkendt.
Det blev besluttet at fastlægge datoen for generalforsamlingen til den 24. marts.
Per meddelte, at Lise udtræder af bestyrelsen i forbindelse med generalforsamlingen. Hans genopstiller ikke, men har – sammen med CO – givet tilsagn om at påtage sig de forpligtelser vi har overfor kommunen i forbindelse med vedligeholdelse af det udendørs anlæg.
Per udsender retningslinjer for videreformidling af modtagne mails. Aktion: Per.

Ad 3.
Jesper orienterede om, at der var modtaget 2 nye medlemmer, ellers var der ingen presserende nyheder fra juniorafdelingen.

Ad 4.
Taget i hallen er blevet kontrolleret, og der er for er foretaget nødtørftige reparationer. Vi sparer op til en gennemgribende renovering af tag og gavlområdet.
Cafeen er nu næsten færdig, der mangler tilslutning af de sidste lamper samt opsætning af de indkøbte plisségardiner. Vi mangler lidt kunst på væggene, men dette er på vej.
De ekstra boldskabe er nu sat op og der er stadigvæk ledige skabe til udlejning. Dette annonceres på website og på FB.
Hullerne på parkeringspladsen udfyldes, men genopstår kort tid efter, hvilket er et mantra, som vi desværre nok må leve med.
Træerne omkring bane 6,7 og 8 er blevet stynet ned i en højde af 1,80 meter efter aftale med kommunen, og til glæde for vores kommende nye baner.
Hjertestarteren opdateres og tilmeldes ”Hjerteløberne.”

Ad 5.
Ingen spændende nyheder/bemærkninger.

Ad 6.
Juleturnering for klubbens damer blev afholdt den 14. december med deltagelse af 8 damer. Januarmix blev afviklet med 18 deltagere.
Ingen nye tiltag er planlagt i indeværende sæson.

Ad 7.
Dato for generalforsamlingen blev fastsat til tirsdag den 24. marts klokken 19:30. Bestyrelsen møder klokken 19:00.
Aktivitetsdagen blev fastsat til lørdag den 4. april fra klokken 9:00.

Månedens citat:
”Der er en afgrund mellem kogekunst og ernæringsvidenskab – ganske som der er mellem elskovskunst og inseminering.”  – Jens Bang