Solrød Tennis Klub

Referat: 20. april

20. april 2015 - Skrevet af stkadmin

Tilstede:         Jesper, Sten, Bo, Carl-Otto, Mogens og Hans
Fraværende:  Per
Referent:        Hans


Dagsorden
:

  1. Godkendelse af seneste referat fra bestyrelsesmødet den 9. marts.
  2. Til beslutning/information
  3. Juniorer
  4. Hal- og banestatus.
  5. Sponsor
  6. Aktiviteter
  7. Eventuelt

Ad 1.
Næstformanden bød velkommen i anledning af formandens forfald, og bestyrelsesmødereferatet fra den 9. marts blev godkendt og underskrevet.

Ad 2.
Mogens orienterede om ansættelse af en ny cheftræner Aleksandra Mileusnic. Hun starter den 15. august, og vi ser hende til standerhejsningen.
Jan havde udarbejdet en oversigt over status i indbetaling af kontingent. Bestyrelsen tog oversigten til efterretning.
Hans arrangerer et møde med Solrød Kommunes ansvarlige for el afregning for at finde en fordelingsnøgle mellem klubben og kommunen.
Aktion: Hans.
Aktivitetsdagen blev afviklet med 14 deltagere i strålende solskin, og samtlige planlagte aktiviteter blev gennemført. Billeder fra dagen er lagt på vores hjemmeside.
Voksenintroduktion er søsat, og de første tilmeldinger er modtaget. Aktion: Per.
Bo, der er tovholder på Tennissportens dag den 2. maj, orienterede om arrangementet, og han står for indkøb til dagen, der officielt starter kl. 10:00. Økonomi til træner på dagen aftales på standerhejsningsdagen på lørdag. Aktion: Bo.
Standerhejsning på lørdag kl. 12:00. Hans rigger til og køber øl og vand og lidt snacks. Aktion: Hans
Åben indslusningsbane – Åben Bane i kort version – starter mandag den 27. april. Sten har ansvaret for afviklingen. På dage hvor Sten ikke kan, vil han advisere en af bestyrelsens medlemmer. Aktion: Sten.
Sten sørger for at bringe info til den lokale presse om disse arrangementer. Aktion: Sten.
Per og Hans udfærdiger en henvendelse til alle klubbens medlemmer vedrørende rekruttering af nye medlemmer. Aktion: Per og Hans.

Ad 3.
Indkaldelse af forældre med det formål at etablere et egentlig ungdomsudvalg er særdeles vigtig. Per har udformet indkaldelse. Jesper udfylder datoer m.v. og returnerer hurtigt til Per. Aktion: Jesper
Jesper verificerer liste over restanter, der skylder betaling for træning og meddeler Jan, hvem der skal rykkes for betaling. Aktion: Jesper.
Sommertræningen følger vinterens program med kun få justeringer.
Trænertøj er bestilt og leveres i næste uge. Tøjet omfatter træningsdragt og T-shirts til juniortrænerne.

Ad 4.
Reparation af hul på bane 4 finder sted i maj måned. Varighed 1-2 dage.
Klubben har endnu ikke modtaget nogen information fra kommunen vedrørende accept af anmodning om fondsmidler fra idrætsanlægsfonden til led-lys i hallen og til indkøb af fejemaskine fra rekvisitpuljen.

Ad 5.
Genforhandling af eksisterende sponsorater er i gang, og nye overvejes. Per afholder møde i næste uge. Aktion: Per. Sportshouse vil ikke være repræsenteret ved standerhejsningen.

Ad 6.
Der er nedsat et udvalg for afvikling af et forårsarrangement. Et slags ”Closed” – look-alike.
Udvalget består af C-O, Per og Hans. De indledende drøftelser starter under standerhejsningen.
Solrød kulturuge starter søndag den 30. august. Tilmelding skal ske senest den 30. april. Der var almindelig tilslutning til deltagelse. Endelig beslutning træffes under standerhejsningen. Aktion: Alle.

Ad 7.
Bo udleverede en folder om Klubliv Danmark, som er en ny sponsormodel, der er udviklet af DGI i samarbejde med Nets. Bestyrelsen studerer folderen, og beslutning vedrørende evt. tilmelding hertil træffes på næste bestyrelsesmøde. Aktion: Alle.
Sten havde fået en uofficiel henvendelse fra fodboldklubben vedrørende leje af hal til teknisk træning. Der var almindelig stemning for at imødekomme anmodningen. Sten henter flere info om tider o.a. Aktion: Sten.

Næste bestyrelsesmøde blev fastsat til mandag den 11. maj kl. 18:30.    Aktion: Alle.

 

Hans

Månedens citat: ”Aldrig bliver der løjet så meget som efter et jagtselskab, under en krig og før et valg.”     – Otto von Bismarck