Solrød Tennis Klub

Referat: 2. juli

2. juli 2017 - Skrevet af stkadmin

Tilstede:         Per, Carl-Otto, Jesper, Bo og Hans
Fraværende: Tommy
Referent:        Hans

Dagsorden:

  1. Godkendelse af seneste referat fra bestyrelsesmødet den 22. maj.
  2. Til beslutning/information.
  3. Juniorer
  4. Hal- og banestatus.
  5. Aktiviteter
  6. Eventuelt

Ad 1.
Per bød velkommen, og referatet fra mødet den 22. maj blev godkendt og underskrevet.

Ad 2.
Formanden orienterede om, at der, den 13. november, bliver afholdt møde mellem DGI og STK´s bestyrelse med henblik på en afklaring vedrørende deltagelse i DGI´s vækstaftale. Aktion: Per.
Medlemsskabet af SLTU blev endnu engang drøftet, og der var enighed om, at Jesper og Tommy skulle undersøge fordele og ulemper for ungdomsafdelingens medlemmer ved medlemsskabet. Dette skal danne baggrund for en kvalificeret beslutning på næste bestyrelsesmøde, der finder sted inden 30. september. Aktion: Tommy og Jesper.
Proceduren for indbetaling af holdspillergebyr volder stadigvæk problemer. Per aftaler et møde med holdlederen. Aktion: Per.
Medlemsstatus blev gennemgået, og medlemstallet er desværre stadigvæk svagt vigende.
”Junitræf” blev kortvarigt evalueret. Der havde været mange positive bemærkninger til arrangementet, der bliver gentaget i september ”forklædt” som ”Septembertræf.”
Voksenintroduktion i maj og juni har igen været en succes, der har været fuldtegnet, og alle har tegnet medlemskab af klubben efterfølgende.
Det blev besluttet – som et medlemsfastholdelsesinitiativ – at arrangere seniortræning gennem en særaftale med cheftræner Pernille. Aktion: Per.

Ad 3.
Udeståender i juniorafdelingen er nu reduceret til et par stykker, der vil få en henvendelse.
En principiel sag vedrørende mulig tilbagebetaling af kontingent og trænerbetaling blev afgjort således, at hovedprincippet er tilbagebetalig af ikke benyttet træning, men fastholdelse af det betalte kontingent.

Ad 4.
Hans orienterede om status i den udendørs banelyssituation. Kommunen har besigtiget anlægget sammen med en elinstallatør. Vi skylder Kommunen et svar på, hvor meget lyset bliver anvendt. Hans formulerer et svar snarest. Aktion: Hans (Er sket).
Tilstanden af de udendørs baner blev drøftet. Det er umiddelbart Kommunens holdning, at udskiftning af tæpper foretages gennem ansøgning af kommunens idrætsanlægsfond. En anvendelse af denne fremgangsmåde vil medføre, at klubbens medlemmer skal betale 20 % af den samlede udgift til renovering af kommunens ejendom. Per aftaler møde med kommunen. Aktion: Per.

Ad 5.
Vi deltager også i år i ”Sjov Sommer”. Den første seance er afholdt med ca. 20 deltagere. Næste seance bliver – som anført i sidste referat – i uge 30. Jesper følger sagen, og Pernille står for arrangementet. Aktion: Jesper.
Voksenintroduktion starter igen medio august med et nyt hold. Aktion: Per.
Septembertræf blev fastsat til lørdag den 2. september. Aktion: Per og Hans
Åben bane har nu kørt 9 mandage med et bestyrelsesmedlem som ”starter”. Det blev besluttet, at åben bane fortsætter resten af udesæsonen med reservation af kun 2 baner og uden en ”starter”.
Per foranlediger denne information optaget på vores website. Aktion: Per.

Ad 6.
Næste bestyrelsesmøde finder sted mandag 14. august klokken 18:00.

Hans

Månedens citat:
”Jeg begriber ikke, hvorfor man skal spille tennis på græs. Græs er noget til køer og ikke til ketchersvingere.” – Yannick Noah