Solrød Tennis Klub

Referat: 19. november 2013

23. november 2013 - Skrevet af stkadmin

Tilstede:         Jesper, Sten, Carl-Otto, Per og Hans

Fraværende:   Jan

Referent:        Hans

 

Dagsorden:

 

  1. Godkendelse af seneste referat fra bestyrelsesmøde den 1. oktober.
  2. Til beslutning/information
  3. Juniorer.
  4. Information fra kassereren.
  5. Hal- og banestatus.
  6. Sponsor.
  7. Arrangementer.
  8. Eventuelt.

 

Ad 1.
Formanden bød velkommen. Bestyrelsesmødereferatet fra den 1. oktober blev godkendt og underskrevet.


Ad 2
.

Per orienterede om kassererens beslutning om at forlade bestyrelsesarbejdet efter den ordinære generalforsamling. En fremtidig plan for kassererjobbet blev drøftet, uden at der kom nogen løsning på bordet. Jan har lovet at støtte en ny kasserer i opstartsfasen.

Jan havde udarbejdet et regnskabsestimat for indeværende år. Dette udviste et forventelig underskud, og bestyrelsen drøftede mulige tiltag for at minimere dette underskud. En egentlig handleplan bør udarbejdes med aktioner til at imødegå et større underskud. Alle bidrager med input hertil. Et differentieret kontingent med ”brugerbetaling” for deltagelse i turneringer blev drøftet og vil indgå i overvejelserne vedrørende mulighederne for at øge indtægterne. Aktion: Alle.

Newsletter udsendes primo december. Deadline for input er 29. november. Aktion: Alle.


Ad 3.

Jesper orienterede om de kommende planlagte aktiviteter herunder juleafslutning og nattennis i marts.

Per sender materiale til Jesper vedrørende budget. Aktion: Per.

Jesper har ansvaret for besættelse af halvagter i forbindelse med SLTU-turneringer, herunder den førstkommende weekend.

 

Ad 4.
Ingen bemærkninger, da kassereren ikke var tilstede.

 

Ad 5.
Hans kontakter Fjernvarmeværkets driftschef med henblik på at skaffe en oversigt over fjernvarmeforbruget set over et kalenderår. Aktion: Hans.

Storskraldsordning og konvertering til anden lyskilde i hallen afventer svar fra kommunen, ligesom klubbens tilbud til kommunen om vedligeholdelse af anlægget afventer en tilkendegivelse fra kommunen.

 

Ad 6.
Sten orienterede om det igangværende arbejde, herunder møde med Ketchereksperten, der gav udtryk for interesse for sponsorskab, når vi i 2015 skal genforhandle hovedsponsoraftale. Aktion: Sten.

 

Ad 7.
Det indendørs ”åben bane” koncept under navnet ”drop in” er genetableret og der er en notits på hjemmesiden. På hjemmesiden kan man nu også se, at det er muligt at leje hal, café  og baner til arrangementer, herunder julearrangementer.

 

Ad 8.
Per orienterede om et møde med hjerteforeningen, der havde doneret en hjertestarter mod at den blev sat op udendørs, således den kan anvendes også af fodboldfolket. Klubbens eneste udgift er et skab til at opbevare hjertestarteren i. Udgiften inklusive opsætning løber op i ca. 7.000,00 kr. denne udgift søges delt med fodboldklubben.

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 14. januar klokken 18:15, idet dog der holdet et kort møde umiddelbart før bestyrelsens juleafslutning mandag den 9. december klokken 18:00.

Den ordinære generalforsamling blev fastsat til torsdag den 27. februar klokken 19:00.

Bestyrelsen møder kl. 1830.

Hans

Månedens citat: ”Der er ikke noget være end generaliserende politikere. Det skulle da lige være politiserende generaler.”

– Otto Ludvig