Solrød Tennis Klub

Referat: 19. februar 2013

19. februar 2013 - Skrevet af stkadmin

 

Tilstede:         13 medlemmer, heraf 5 fra bestyrelsen.

Fraværende: 265 medlemmer!

Referent:        Hans

 

Dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent.
  2. Formanden aflægger beretning for årets virksomhed.
  3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  6. Valg af revisor.
  7. Eventuelt.

 

Ad 1.  Formanden bød velkommen og foreslog Preben Svanekær som mødets dirigent. Dette geniale forslag blev modtaget med akklamation, og Preben, der nu var dirigent, konstaterede, at generalforsamlingen var rettidig indkaldt, og således beslutningsdygtig.

 

Ad 2. Formanden indledte sin beretning med at overrække Svend en meget forsinket fødselsdagsgave.

Dernæst berettede han om anlæggets pæne og rene udseende, der mestendels skyldes rengøringsselskabet ”Margrethe og Co”, men også medlemmernes vilje at passe på tingene er vigtigt for at bevare et smukt og velfungerende anlæg.

Booking- og finanssystemet kører upåklageligt, hvilket skyldes en særlig indsats fra Jan.

Nyhedsbreve udsendes på mail. Medlemmerne til at sikre sig, at den rigtige mailadressse er tilgængelig.

Vi har fået ny ungdomstræner, Jackie, og ungdomsudvalget er nu velfungerende med Bjørn som ankermand. Der planlægges en familiedag i forsommeren.

Provenuet fra salg af bolde går til ungdomsarbejdet.

Bestyrelsen har via støtte fra DTF gennemgået et 3- moduls strategiseminar, hvor klubbens langsigtede mål blev beskrevet.

Formanden fremhævede, at der i klubben er kommet en nettotilgang af medlemmer, hvilket ikke er almindeligt i ret mange sammenlignelige klubber rundt om i landet.

Voksenintroduktion er et af de vigtigste “redskaber” til fastholdelse af ny tilgåede seniorer. Denne voksenintroduktion videreføres i dette år.

Labels er blevet erstattet af klippekortsystemet. Ændringen sammen med den beskedne kontingentstigning har medført et provenu på 15 – 20.000 kr.

Hallens 25 års jubilæum blev fejret med en fest, hvor ca. 100 medlemmer deltog i løbet af dagen.

Åben indslusningsbane blev gennemført efter et lettere revideret koncept. Samme koncept gennemføres i år.

”Drop in” konceptet evalueres og tidspunktet er flyttet fra tirsdag over søndag til lørdag.

Der er blevet etableret en ny flisebelagt terrasse foran hallen, og cafeens køkken er blevet renoveret.

Der er indkøbt 2 grills til fri afbenyttelse af medlemmerne.

Damernes omklædnings-/baderum er blevet renoveret med flisebelægning og nyt armatur. Arbejdet er venligst sponsoreret af XL-Byg i Køge.

Formanden sluttede beretningen med at takke Svend for det store arbejde, han havde lagt i bestyrelsesarbejdet i klubben. Han takkede også klubbens revisor Ole Alstrøm for hjælpen i forbindelse med klubbens regnskab.

Der var kun ganske få opklarende spørgsmål til beretningen, der herefter blev godkendt af generalforsamlingen.

 

Ad 3.  Kassereren gennemgik regnskabet, der efterfølgende blev godkendt.

 

Ad 4. Kassereren gennemgik budgettet, der udviste et beskedent overskud. Der var ingen bemærkninger til budgettet. Kontingentet fastsættes uændret.

 

Ad 5. På valg var Sten, Jan og Svend. Svend ønskede ikke genvalg. Sten og Jan blev genvalgt. Som nye medlemmer af bestyrelsen blev valgt Carl Otto Andersen, og da Claus havde valgt at stoppe i bestyrelsen, blev Jesper Sass valgt som nyt medlem af bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerer sig på næste bestyrelsesmøde, der finder sted tirsdag den 5. marts kl. 1800.

 

Ad 6. Ole Alstrøm blev genvalgt til revisor.

 

 Ad 7. Under dette punkt blev udgiftsposten på varmeforbruget i hallen diskuteret. Bestyrelsen vil undersøge mulighederne for at begrænse denne udgiftspost.

 

Dirigenten takkede medlemmerne for udvist god orden og disciplin under mødet.

 

Hans

P2191301

Månedens citat: ”Alle menneskelige organer bliver på et eller andet tidspunkt trætte, blot ikke tungen.”

– Konrad Adenauer