Solrød Tennis Klub

Referat: 18. november

18. november 2019 - Skrevet af stkadmin

Tilstede:         Tommy, Bo og Hans
Fraværende:  Per, Lise, Jesper og Jonathan
Referent:        Hans

Dagsorden:

  1. Godkendelse af seneste referat fra bestyrelsesmødet, mandag den 30. september 2019.
  2. Til information.
  3. Juniorer
  4. Hal- og banestatus.
  5. Sponsorater/annoncører
  6. Aktiviteter
  7. Eventuelt

Ad 1.
I formandens fravær bød næstformanden velkommen til den lille fremmødte tapre skare, og mødereferatet fra mødet den 30. september blev godkendt og underskrevet.

Ad 2.
Hans orienterede om arbejdet med at anskaffe ny tæppebelægning i hallen. Ansøgning er imødekommet, og arbejdet med udskiftning vil finde sted i udesæsonen 2020. Hans og Per har haft møde med Kommunen og baneanlægsfirmaet HP-Tennis med hensyn til planlægning af udskiftning af belægning på bane 5, 6 og 7. Udskiftningen vil finde sted i perioden 5. maj til medio september.
Vi afventer fortsat Globus Data aktion i opgraderingen af reservationssystemet.
Bo arbejder fortsat på at undersøge mulighederne for udskiftning af det eksisterende låsesystem.
Mulighederne for at reservere baner via EW-Link er blokeret i vintersæsonen.
Tommy orienterede om resultater fra de seneste holdkampe. Tre hold havde været i ilden. U-14 havde spillet mod B-93. Herreseniorer havde spillet 3 kampe i DTF- regi og 40+ havde vundet 6 – 0 over Farum i netop afsluttede weekend.

Ad 3.
Tommy orienterede om, at der nu var godt 60 medlemmer i juniorafdelingen inklusive ungseniorerne, hvilket er en meget positiv udvikling.
Ved ihærdig indsats er det lykkedes at nedbringe antallet af restanter til 0!!

Ad 4.
Hans orienterede om, at vi havde fået midler til anskaffelse af et elektrisk udendørs ur. Uret er anskaffet og vil blive sat op til foråret.                                          Der er opsat et digitalt ur i hallen, der nu viser den officielle tid.
Caféen har fået nyt akustisk perfekt loft, og der er blevet malet.
Vi har modtaget 10 nye boldskabe til udlejning, som vil blive opsat i nær fremtid.
Vi har investeret i et nyt gulv til erstatning for det nu 30 år gamle. Gulvet er leveret af XL-Byg og vil blive lagt onsdag og torsdag i uge 48.

Ad 5. Ingen bemærkninger.

Ad 6.
Juleturnering for klubbens damer afholdes den 14. december.
Vi drøftede mulighederne for et januartræf, som vi har haft tidligere. Beslutning herom henvises til mødet den 3. december. Aktion: Per.

Ad 7.
Der var et ønske om, at dagsordenen for bestyrelsesmøderne blev udsendt en 3-4 dage før mødet.
Tommy var blevet spurgt om mulighederne for at afholde klubmesterskaber. Drøftelse af emnet henlægges til mødet den 3. december, hvor bestyrelsen forhåbentlig er beslutningsdygtig. Aktion: Per.
Næste bestyrelsesmøde og juleafslutning for bestyrelsen+ afholdes i år tirsdag den 3. december. Aktion: Per. Bestyrelsen møder klokken 18:00. 

Månedens citat:
”For at gøre samvær med andre udholdeligt, er velopdragenhed en betingelse. For at gøre det behageligt, må der desuden alkohol til”.   – Jens Bang