Solrød Tennis Klub

Referat: 17. januar 2024

17. januar 2024 - Skrevet af Pernille Bekke

Tilstede: Børge Munk Johnsen, Glenn Nielsen, Kenneth Bolvig Roepstorff, Jesper Sass, Malte Thyregod

Ikke tilstede: Henrik Jacques Bekke, Nicolai Meisler

1. Valg af referent og ordstyrer

Børge blev valgt som referent og Glenn som ordstyrer.

2. Årsregnskab for 2023

Udkast til årsregnskab med tilhørende specifikationer havde været fremsendt forud for bestyrelsesmødet.

Der var enkelte spørgsmål til nogle af regnskabsposterne, hvorefter bestyrelsen kunne godkende det fremlagte regnskabsudkast.
Bestyrelsens beretning blev drøftet, herunder hvilke begivenheder og oplysninger den skulle indeholde. Børge opdaterer informationerne, herunder udviklingen i medlemstal, og sender til resten af bestyrelsen til godkendelse.

3. Kontingenter og øvrige priser 2024

I overensstemmelse med beslutning på foregående bestyrelsesmøde har Børge foretaget en analyse af hvordan nogle af vores naboklubber prissætter kontingenter og leje af indendørsbaner.

Konklusion med forslag til eventuelle ændringer er klar til fremlæggelse på det førstkommende bestyrelsesmøde.

Flere i bestyrelsen gav udtryk for, at der i et vist omfang er behov for en inflationsregulering for at holde trit med omkostningerne.

4. Tiltag 2024

I bestyrelsen var der enighed om, at der skulle gøre en indsats for at tiltrække flere unge medlemmer.

Grupperne juniorer og ungseniorer har haft et faldende medlemstal i 2023.

Forskellige tiltag blev drøftet.

5. Opfølgning på vedligeholdelse m.v.

Det ser ud til, at fugtproblemerne i herrernes omklædningsrum er afhjulpet med bedre udsugning og anvendelse af skraber efter bad.
Ligeledes er den manglende varme i damernes omklædningsrum løst.

Der har været nogle problemer med låsen i lågen. Denne er også repareret. F.s.v. angår den overdækkede terrasse ved klubhuset er konstruktionen blevet forstærket, og taget vil ligeledes blive udskiftet.

Der har været en utæthed ved den ene af de fire varmegivere (kalorifer) i hallen. Jesper rekvirerer eventuelt en VVS-mand til at undersøge og udbedre lækagen.

Gavlvinduerne i hallen som tog skade under stormen er foreløbigt monteret, men vi afventer en forstærkning, der kan forhindre gentagne skader.

6. Eventuelt

Glenn meddelte, at Nicolai havde besluttet at fratræde fra bestyrelsen.

Næste bestyrelsesmøde er fastlagt til den 5. februar.

Referent: Børge Munk Johnsen