Solrød Tennis Klub

Referat: 14. august

14. august 2017 - Skrevet af stkadmin

Tilstede:         Per, Carl-Otto, Jesper, Bo og Hans
Fraværende: Tommy
Referent:        Hans

Dagsorden:

  1. Godkendelse af seneste referat fra bestyrelsesmødet den 2. juli.
  2. Til beslutning/information.
  3. Juniorer
  4. Hal- og banestatus.
  5. Aktiviteter
  6. Eventuelt

Ad 1.
Per bød velkommen, og referatet fra mødet den 2. juli blev godkendt og underskrevet.

Ad 2.
Formanden orienterede om udsendelsen af det seneste newsletter med forskelligt indhold bl.a. Septembertræf den 2. september.
Fra 1. januar har vi en ny situation i klubben vedrørende tilskud fra kommunen. Klubben skal opstille et omkostningsregnskab, der sammen med nogle nøgletal skal danne baggrund for det fremtidige tilskud. Bo og Per, sammen med Jan, bringer de sidste aftaler på plads med kommunen. Aktion: Per og Bo.
Endelig aftale med vores nye bankforbindelse, AL-Bank, falder på plads i denne måned.
Der var ikke noget nyt fra samarbejdsaftalen med KetcherXperten.
Etablering af en generel Facebook-side blev drøftet, uden der blev truffet nogen beslutning vedrørende iværksættelse.
Reparation af det udendørs banelys samt udskiftning af baneunderlaget på bane 4 og 5 er projekter som klubben prioriterer højt. Da det er kommunens anlæg og dermed også kommunens ansvar at foretage disse reparationer, har klubben anmodet kommunen om at foretage dette arbejde.
Kommunen ønsker dog at disse arbejder gennemføres ved brug af idrætsanlægsfonden, hvor klubben selv betaler 20 % af udgifterne. Per tager indledningsvis kontakt til kommunen. Aktion: Per.
Der blev fremsat ønske om, at der blev produceret et fotografi af bestyrelsesmedlemmerne til vores hjemmeside. Hans medbringer fotografiapparat til næste møde. Aktion: Hans.

Ad 3.
Der er udarbejdet et dokument, der skal udfyldes med trænernes forskellige data. Tommy og Jesper sørger for update. Aktion. Tommy og Jesper. Per taler med Jan vedrørende oplysninger, der allerede er i systemet. Aktion: Per.
Vintertræningsperioder for juniorer skal fastsættes snarest. Aktion: Tommy og Jesper.
”Sjov Sommer” har atter i år været en succes med ca. 20 deltagere (fuldtegnet) pr. gang.
Det kniber stadigvæk med at opdatere juniorernes website.
Klubben deltager med en stand på ”Fritid i Solrød” lørdag den 26. august. Aktion: Tommy.

Ad 4.
Hans orienterede om, at begge omklædningsrum samt gangen foran var blevet malet. Nu kan man rigtigt se at dørgerigter og fodpaneler trænger til maling. Dette projekt udføres enten i slutningen af denne udesæson eller i begyndelse af næste udesæson. Aktion: Hans og C-O.
Dette efterårs aktivitetsdag blev fastsat til lørdag den 7. oktober. Dette optages på website, og der laves opslag i klubben medio september. Aktion: Webmaster og Hans.

Ad 5.
Voksenintroduktion starter igen med de to sidste søndage i august og de to første søndage i september. Aktion: Per.
Åben bane fortsætter resten af sæsonen. Der har været skiftende deltagelse, men ikke mange nye medlemmer benytter sig af ordningen.

Ad 6.
Næste bestyrelsesmøde finder sted mandag den 25. september klokken 18:00.

Hans

Månedens citat: ”Den sande humor er sort med en smal hvid kant.”      – Ronald Searle