Solrød Tennis Klub

Referat: 13. november

13. november 2017 - Skrevet af stkadmin

Tilstede:         Per, Carl-Otto, Jesper, Bo og Hans
Fraværende: Tommy
Referent:        Hans

Dagsorden:

  1. Godkendelse af seneste referat fra bestyrelsesmødet den 25. september.
  2. Til beslutning/information.
  3. Juniorer
  4. Hal- og banestatus.
  5. Aktiviteter
  6. Eventuelt

Ad 1.
Per bød velkommen, og referatet fra mødet den 25. september blev godkendt og underskrevet.

Ad 2.
Formanden orienterede om problemerne med styring af lys og computerudfald. Anskaffelse af en ny computer blev drøftet. Det blev besluttet at afvente resultatet af foretagne forbedringer og se tiden an til maj næste år.
Dagens møde med DGI vedrørende vækstaftale var blevet aflyst. Nyt møde fastsættets snarest. Aktion: Bo.
Den nye tilskudssituation pr. 1. januar blev drøftet, hvor klubben nu skal betale en ”afgift” pr. spiller der benytter hallen. Det blev besluttet at foreslå, at de der benytter hallen uden at være medlem af klubben (såkaldte ”ratemedlemmer”) betaler 125 kr. pr. vintersæson, hvilket giver adgang til at købe gule klippekort samt køb af fast bane i vintersæsonen.
Formanden orienterede kort om klubbens økonomi og aftale med AL-bank. Han nævnte også at der var søgt om lokaletilskud, hvor ansøgningen behandles i kommunen i indeværende måned.
En af klubbens medlemmer har købt en banetime for i alt 10.000. Det væsentlige overskud er en donation til klubben. Tak til den ædle giver.
Bestyrelsen vedtog at købe en markise til terrassen af en af klubbens medlemmer til en meget fordelagtig pris.
Formanden kontakter kommunens trykkeordning med henblik på at få lavet en folder til uddeling i særligt udvalgte områder.
Der har været flere indlæg i de lokale medier vedrørende de utilfredsstillende forhold på klubbens parkeringsareal. Aktion fra Solrød Kommune savnes desperat!
Klubben har lagt hal til 10. klasses idrætslinie, som Per og Hanne trænede 2 timer fordelt over to onsdage. Håber at dette har givet grobund for potentielle medlemmer.
Vi drøftede problemerne med at indsluse nye seniormedlemmer gennem fælles træning. Fordelen er at samle sammen til en lidt større pulje og etablere fælles træning, ellers må den enkelte selv skaffe sig den nødvendige træning.
Vi laver – i lighed med tidligere – et julegavetilbud i form af et ”gaveklippekort”, hvor der gives nedslag på den oprindelige pris på klippekort. Aktion: Per.
Jesper udtænker en ”smart” it-løsning på ekstern styring af lys i hallen i tilfælde af computersvigt. Aktion: Jesper.

Ad 3.
Formanden orienterede om, at cheftræner Pernille havde været ude for et trafikuheld og var midlertidig ude af stand til at varetage trænerjobbet. Jesper og Tommy følger op herpå, og sammen med Pernille sørger for, at hjælpetrænere træder ind, hvor det er muligt. Aktion: Tommy og Jesper.
Indrapportering af trænertimer er stadigvæk et problem. Aktion: Tommy og Jesper.
Juniorafdelingen påregner at holde juleafslutning fredag den 8. december.

Ad 4.
Formanden orienterede om, at klubben har etableret et langtidsbudget, og i tilslutning hertil havde fået udarbejdet en vurdering af de indendørs baners levetid og omkostningerne ved en udskiftning af spilleunderlaget på de to baner.
Lyset på damernes toilet er tændt konstant. C-O og Hans skifter lampen. Aktion: C-O og Hans.

Ad 5.
Dameturneringen, lørdag den 18. november, er fuldtegnet og løber af stablen som planlagt.

Ad 6.
Formanden orienterede om, at vi skal have vores forsikringer fornyet indenfor kort tid. Møde med potentielle selskaber er etableret.

Næste bestyrelsesmøde finder sted tirsdag 5. december klokken 18:00.                                                                                              Referat Hans

Månedens citat:
”Valgtaler er som løg: Man skræller det ene lag bort efter det andet, og det der så bliver tilbage, er lige til at tude over.”         –     Helge Steincke