Solrød Tennis Klub

Referat: 12. november

12. november 2018 - Skrevet af stkadmin

Tilstede:         Lise, Per, Jesper, Bo, Carl-Otto og Hans
Fraværende: Karina og Tommy
Referent:        Hans

Dagsorden:

  1. Godkendelse af seneste referat fra bestyrelsesmødet den 24.september.
  2. Til beslutning/information.
  3. Juniorer
  4. Hal- og banestatus.
  5. Aktiviteter
  6. Eventuelt

Ad 1.
Formanden bød velkommen og referatet fra mødet den 24. september blev godkendt og underskrevet.

Ad 2.
Per orienterede om møder med kommunen vedrørende renovering af anlægget. Der er afsat 650.000 kr. til formålet i 2020.
Vi overvejer, om vi også i 2019 selv skal stå for den udendørs vedligeholdelse. Aktion: C-O og Hans.
Udbedring af skaderne fra indbruddet er sat i værk, og arbejdet forventes startet snarest.
Per orienterede om, at vores forsikringspræmie vil stige til næste år. Det har ingen forbindelse med indbruddet, men er en ”nyfortolkning” af vilkårene.
I forbindelse med udbedring af skaderne vil der komme en ny lås på boldrummet, og der vil blive lavet et antal nye nøgler til trænerne. Aktion: Hans.
Opsætning af skilte vedrørende fejning af bane, brug af udendørs ”rødgrussko” o.l. blev drøftet. Per laver skilte. Aktion: Per.
Bo orienterede om status i Skoletennis. Vi har fået bevilliget 15.000 kr. fra Team Solrød Støttefond.
Vi har en god fornemmelse for at fortsætte programmet i nært samarbejde med DGI.
Vi deltager i år alene med et hold (senior) i SLTU- turneringsregi. Tommy Hjordt er holdleder.
Ellers vil deltagelse i SLTU-turneringer ske på individuel basis.
Per orienterede om indgåelse af ny og billigere aftale med Telia.
Vi drøftede mulighederne for udlejning af hallen til SLTU-turneringer i januar og februar. Det blev besluttet ikke at leje ud, bl. a. under hensyntagen til egne medlemmers mulighed for at spille.

Ad 3.
Jesper orienterede om, at ungdomsafdelingen havde fået en ny hjælpetræner, Olivia Lippert.
Der havde været afholdt møde i USU, hvor planlægning af banetimer og træning havde været i fokus.
Alle er placeret nogenlunde efter ønske, onsdagen er taget i brug, og begge trænere er i fuld sving.
For øvrig oplysning vedrørende ungdommen henvises til Tommys mail af 12. november.

Ad 4.
Hans orienterede om,. at hallens fire varmeblæsere nu virker optimalt. Der vil dog først blive åbnet for varmen når temperaturen falder til C-O/Hans-niveau!
Forbrug af el og fjernvarme blev drøftet, og flere ønskede oplysning herom. Per anmoder Administrator om nogle nøgletal til næste møde. Aktion: Per.

Ad 5.
Den 17. november arrangeres julestævne for dameseniorer. 15 er tilmeldt.
Et mix-stævne i januar blev drøftet, og det blev besluttet at afholde et stævne den 19. januar med deadline for tilmelding den 10.
Max deltagelse er 24. Aktion: Lise og Hans.

Ad 6.
Per takkede for opmærksomheden i anledning af sin fødselsdag.
Næste møde blev efterfølgende fastsat til onsdag den 12. november klokken 18:00.
Referent Hans

Månedens citat: ”Alvor gemt bag spøgen er humor. Spøgen bag alvor er ironi.”                             – Artur Schopenhauer