Solrød Tennis Klub

Referat: 12. august 2013

12. august 2013 - Skrevet af stkadmin

Tilstede:         Jan, Jesper, Bjørn, Sten, Carl-Otto, Per og Hans

Fraværende: Ingen!

Referent:        Hans

 

Dagsorden:

 

  1. Godkendelse af seneste referat fra bestyrelsesmøde den 10. juni.
  2. Til beslutning/information
  3. Juniorer.
  4. Information fra kassereren.
  5. Hal- og banestatus.
  6. Sponsor.
  7. Arrangementer.
  8. Eventuelt.

 

Ad 1.  Formanden bød velkommen. Bestyrelsesmødereferatet fra den 10. juni blev godkendt og underskrevet.

 

Ad 2.  Per orienterede om en sag mellem klubben og SLTU vedrørende bøder for ikke at indrapportere rettidigt og korrekt. SLTU’s program virker langt fra optimalt og klubben opfatter bødeforlægget aldeles urimeligt. Aktion: Per og Jan.

Websitet er nu næsten klar, kun integration til iPad og Smartphone mangler. Endvidere udestår en dialog med sponsorerne vedrørende fremtidige muligheder på sitet. Aktion vedr. de hidtidige sponsorer: Per.  Aktion vedrørende nye sponsorer: Sten.

 

Ad 3.  Bjørn omtalte arrangementet ”Sjov sommer”, hvor der havde været 16 deltagere. Jackie har etableret fysisk træning for de 12 til 14-årige om fredagen fra 17 til 18.

Hallen er lånt ud til SLTU for i alt 4 turneringer.

Der arrangeres en tur til Sverige i september.

Bjørn nævnte, at han flytter til København pr 1. oktober, og det var nødvendigt, at indkalde forældrekredsen med henblik på at få en eller flere til at engagere sig i ungdomsarbejdet.

 

Ad 4. Medlemssituationen viser en mindre tilbagegang, men fornyede medlemsskaber forventes at bringe medlemstallet på ca. uændret ved årsskiftet..

Likviditeten udviser 196.000 pr. d.d. mod 218.000 på tilsvarende dato sidste år.

Kassereren har netop udsendt advis om indesæsonen vedrørende forhåndsbooking af faste baner.

 

Ad 5. Hans kontakter Fjernvarmeværkets driftschef med henblik på at anskaffe en oversigt over fjernvarmeforbruget set over et kalenderår. Aktion: Hans.

Renovering af det gamle klubhus blev drøftet. Kommunen har lovet at bidrage med materialer, hvis klubbens medlemmer selv vil forestå arbejdet med renovereingen. Aktion: Hans og CO.

Etablering af bænke til taskeanbringelse opsat på sydsiden af terrassehegnet blev drøftet og forkastet. Der arbejdes med én ny model med bænke til tasker til placering på terrassen. Aktion: Hans og CO.

Lys i hallen bliver klar til indesæsonen.

Reparation af bane 4 er en nødvendighed. Vi modtager et tilbud på reparationen, og Hans sender dette til Kommunen ledsaget af billeder af skaderne. Aktion: Hans.

 

Ad 6. Sten orienterede om det igangværende arbejde, der mestendels foregår opad bakke!. Aktion: Sten.

 

Ad 7. Voksenintroduktion starter igen den 22. august med 4 torsdage fra kl. 18 til 20.

Et seniorarrangement lignende ”Closed” blev drøftet, og det blev besluttet at forfølge ideen med et endags arrangement med middag om aftenen. Dagen blev fastsat til lørdag den 21. september.

Per er ansvarlig for arrangementet og laver snarest et oplæg i henhold til de drøftelser, der fandt sted på mødet. Hans laver spilleplan. Aktion: Per og Hans.

 

Ad 8. Per havde modtaget tilbud om opsættelse af en hjertestarter. Per arbejder videre med sagen. Aktion: Per.

Åben indslusningsbane vagter blev fastlagt således:

–          19. august: Per

–          26. august: Jesper

–          02. september: CO

–          09. september: Jan.

 

Næste møde er mandag den 23. september kl. 1800.

Hans

 

 Månedens citat: ”En gentleman er en, der gør noget, som en gentleman aldrig burde gøre, men gør det sådan, som kun en gentleman forstår at gøre det.”

– Peter Ustinov