Solrød Tennis Klub

Referat: 11. marts 2014

19. marts 2014 - Skrevet af stkadmin

Tilstede:         Jesper, Sten, Carl-Otto, Poul, Bo, Per og Hans

Fraværende: Ingen

Referent:        Hans

 

Dagsorden:

 

  1. Godkendelse af seneste referat fra bestyrelsesmøde den 14. januar samt konstituering af bestyrelsen.
  2. Til beslutning/information
  3. Juniorer.
  4. Information fra kassereren.
  5. Hal- og banestatus.
  6. Sponsor.
  7. Eventuelt.

Ad 1.
Formanden bød velkommen, med en særlig velkomst til bestyrelsens 2 nye medlemmer Poul og Bo, der deltog for første gang. Bestyrelsesmødereferatet fra den 14. januar blev godkendt og underskrevet. Bo vil varetage kontakten til SLTU og DTF og vil være ansvarlig for at tidsfrister overholdes og rapportering sker i overensstemmelse med gældende regler. Poul indgår sammen med Jesper i ungdomsarbejdet med fokus på etablering af et funktionsdueligt ungdomsudvalg.

Ad 2.
Per havde holdt et møde med Jan Knoblauch med henblik på at få hjælp til at løse kassereropgaver, da der ikke i bestyrelsen er etableret en direkte kassererfunktion. Bestyrelsen godkendte den aftale, formanden havde lavet med Jan, hvor han viderefører bogholderifunktionen under formandens ansvar. Jan er således ikke en del af bestyrelsen, men oppebærer det oprindelige kasserervederlag.

Jan producerer en finansiel oversigt forud for hvert bestyrelsesmøde. Ordningen er 1-årig, men medlemmerne opfordres til at søge en permanent ordning med en kasserer, som medlem af bestyrelsen. Aktion: Alle.

Jan Rasmussens tilbud om støtte i forbindelse med en mulig låneomlægning imødekommes. Per og Poul aftaler møde med Jan R. Aktion: Per og Poul.

Det tilrettede budget færdiggøres og lægges på hjemmesiden og opslås i klubben sammen med referatet fra generalforsamlingen. Aktion: Per.

Der etableres starttræning i hallen forud for udesæsonen for begyndere og let øvede. Det foreslås, at der etableres 4 tirsdage á 2 timer i marts, april og evt. maj. Per laver oplæg til Jesper og Poul. Aktion: Per

Hjertestarter er afleveret af Hjerteforeningen, der også gennemførte et 3 timers kursus for 5 af klubbens medlemmer. Det er tanken, at der etableres yderligere undervisning for flere af klubbens interesserede medlemmer. Aktion: Hans.

Per refererede fra deltagelse i SLTU´s generalforsamling. SLTU lover at forbedre deres indrapporteringssystem, og vil også lægge stævner i hallen i vintersæson 2014-15.

Tennissportens dag bliver 3. maj. Bo er ansvarlig for arrangementet. Aktion: Bo.

Ad 3.
Et egentlig junior-/ungdomsudvalg er fortsat ikke etableret. Der planlægges et afslutningsarrangement den 2. maj.

Poul og Jesper laver aftale med Jackie vedrørende status og ideer til etablering af et ungdomsudvalg. Aktion: Jesper.

Metode til dokumentation for deltagelse i træning medtages på mødet med Jackie. På dette møde drøftes også muligheden for at udpege en ansvarlig for juniordelen af vores hjemmeside.

Ad 4.
Etablering af ”dobbelt underskrift” er gennemført.

Ad 5.
Hans orienterede om aftaler med kommunen om ny affaldsordning, samt aftalen om klubbens ansvar for vedligeholdelse af det udendørs anlæg. Hullerne på parkeringspladsen blev drøftet. Hans tager emnet op på mødet med kommunen i nær fremtid.
Aktion: Hans.

Forårets aktivitetsdag blev fastlagt til lørdag den 12. april. Aktion: Hans.

Standerhejsning finder sted lørdag den 26. april. Aktion: Per.

Ad 6.
Sponsorsituationen blev drøftet. Medlemmerne opfordres til at fremkomme med gode ideer til Sten.
Aktion: Alle.

Ad 7.
Indkøb af blomster mv til terrassen iværksættes.
Aktion: Hans og C-O.

Næste bestyrelsesmøde blev fastsat til tirsdag den 22. april kl. 1930. Bemærk det ændrede mødetidspunkt!

 

 

Hans

 

 

 

 

 

Månedens citat: ”Mange herlige ideer dør under transporten til skrivebordet.”

– Max Frisch