Solrød Tennis Klub

Referat: 11. maj

11. maj 2015 - Skrevet af stkadmin

Tilstede:         Jesper, Per, Bo, Carl-Otto, Mogens og Hans
Fraværende:  Sten
Referent:        Hans

Dagsorden:

  1. Godkendelse af seneste referat fra bestyrelsesmødet den 20. april.
  2. Til beslutning/information
  3. Juniorer
  4. Hal- og banestatus.
  5. Sponsorer
  6. Aktiviteter
  7. Eventuelt

Ad 1.
Formanden bød velkommen, og bestyrelsesmødereferatet fra den 20. april blev godkendt og underskrevet.

Ad 2.
Per orienterede om status for indbetaling af kontingent. Der er stadigvæk et anseelig antal skyldnere, men det er desværre ikke en usædvanlig situation. Der bliver iværksat en mild rykkerprocedure.
Fremtidig afregning af elforbrug bliver aftalt på møde mellem Solrød Kommune og STK i nærmeste fremtid. Kommunens ansvarlige erkender ansvaret og kontakter os.
Ny touch- terminal blev installeret i lørdags og fungerer fint.
Opfordring til medlemmerne om at medvirke til rekruttering af medlemmer er udsendt som et punkt i Newsletter. Afhængig af henvendelser besluttes det, om denne opfordring skal udsendes som direkte mail til det enkelte medlem. Aktion: Per og Hans.

Voksenintroduktion er i skrivende stund startet med 9 deltagere under Max’ kyndige trænerhånd.

Bo orienterede om forløbet af Tennissportens dag den 2. maj. Boldkanonen havde været i brug på bane 4, og der havde været ca. 30 børn og forældre og andre interesserede. Vi skal i fremtiden huske at registrere navne og adresse på deltagerne i rekrutteringsøjemed.

Åben bane er nu i gang. Desværre er der ikke mange af de nye, der benytter sig af tilbuddet. Det blev derfor besluttet at rette henvendelse til de nye medlemmer (medlemskab i mindre end 2 år) og opfordre dem til at dukke op på disse aftener. Aktion: Per.

Jesper og Per debatterede et par detaljer vedrørende hjemmesiden. Konklusionen på dette videregives til foreningens webmaster. Aktion: Per.

Solrød Fodboldklub har luftet et ønske om at anvende hallen til teknisk træning. Formanden vender tilbage med et mere konkret ønske. Aktion: Per.

Wannasports tilbud blev drøftet, og det blev besluttet ikke at anvende tilbuddet. Svar er efterfølgende tilsendt firmaet.

Det blev besluttet at tilmelde klubben ”Klubliv Danmark”, der er udviklet af DGI. Per foretager tilmelding. Aktion: Per.

Ad 3.
Der har været afholdt et forældremøde med deltagelse af 2 positive og engagerede forældre. Der fremkom mange gode forslag om flere aktiviteter for de unge, herunder et arrangement, der løber af stablen 2. pinsedag.

Et andet initiativ er oprettelsen af en facebookgruppe ”Klub 2680 Tennis”, hvor der er muligheder for udveksling af info.

Ungdomsudvalget har lavet aftale for træningstider, tilbagemeldinger m.m.

Mogens har hentet bolde og T-shirts til ungdomsafdelingen gennem vores sponsoraftale med Sportshouse. Træningstøj til trænerne ankommer snart.

Ad 4.
Reparation af hul på bane 4 er gennemført.

Vores ansøgning om tildeling af midler fra kommunens idrætsanlægsfond til udskiftning af eksisterende banelys i hallen menes at være imødekommet, men vi afventer en officiel meddelelse fra kommunen. Hans følger sagen nøje.

Vores ansøgning om midler fra rekvisitfonden blev vistnok ikke imødekommet, vi afventer også her en officiel udmelding.

Ad 5.
Genforhandling af samtlige eksisterende sponsorater er i gang, og nye overvejes. Aktion: Per.

Ad 6.
Der er nedsat et udvalg for afvikling af et forårsarrangement. Et slags ”Closed” – look-alike.

Udvalget består af C-O, Per og Hans. De indledende drøftelser har fundet sted, og arrangementet, der afholdes over en enkelt dag, finder sted lørdag den 20. juni. Detaljer og invitation til deltagelse udsendes snarest. Aktion: Hans.

Vi er nu tilmeldt Solrød Kulturuge, der afvikles i uge 36.

Ad 7.
Næste bestyrelsesmøde blev fastsat til mandag den 8. juni klokken 18:30.

Hans

Månedens citat: ”Kvinder kan udmærket bevare en hemmelighed – forudsat at man ikke fortæller dem den.”      – August Strindberg