Solrød Tennis Klub

Referat: 10. august

10. august 2015 - Skrevet af stkadmin

Tilstede:         Jesper, Per, Bo, Sten, Mogens og Hans
Fraværende: Carl-Otto
Referent:        Hans

Dagsorden:

  1. Godkendelse af seneste referat fra bestyrelsesmødet den 8. juni.
  2. Til beslutning/information
  3. Juniorer
  4. Hal- og banestatus.
  5. Aktiviteter
  6. Eventuelt

Ad 1.
Formanden bød velkommen, og bestyrelsesmødereferatet fra den 8. juni blev godkendt og underskrevet med den bemærkning, at det i referatet pkt. 3 nævnte beløb på 3000 kr. ændres til 5000 kr.

Ad 2.
Per orienterede om regnskabsstatus og præsenterede 3 optioner for håndtering af klubbens vanskelige likviditet – dette aftalt på møde med Jan Knoblauch og Ole Alstrøm.
Per orienterede om saldolisterne. Han havde personligt henvendt sig til seniorskyldnererne og har nu modtaget svar fra de fleste. Der resterer stadig en del indbetalinger fra nogle juniorer. Jesper rykker. Aktion: Jesper.
Klubben har fået en endelig og tilfredsstillende aftale med kommunen vedrørende afregning af elforbrug.
Banelyset i hallen er nu udskiftet til LED-lys. Der mangler stadigvæk den afsluttende justering af lysstyrken og den endelige programmering af hver enkelt konsol.
Efter samråd med klubbens trænere har vi søgt SLTU om 8 stævner  i den kommende indesæson med option på yderligere to stævner. Klubben orienteres snarest om datoerne, således medlemmer, der har faste tider i weekenden, hurtigst muligt kan blive orienteret.
Per har orienteret ca. 12 naboklubber vedrørende muligheder for leje af hallen i perioder hvor klubbens medlemmer ikke har faste tider.
Voksenintroduktionen i Maj var en succes, og i uge 34, den 18. august, starter en ny runde.
Klubben har haft en del uindbundne gæster på anlægget på det seneste, og mulige forebyggende tiltag blev drøftet, herunder forskellige muligheder for kameraovervågning. Bo og Jesper danner en ”task force”, der kommer med en anbefaling. Aktion: Bo og Jesper.
Per henledte opmærksomheden på deadline i forbindelse med køb af faste timer i hallen.

Ad 3.
Samspillet og kommunikationen mellem ungdomsudvalg og bestyrelse har været mangelfuld. Bestyrelsen henstiller, at en opstramning på dette felt finder sted omgående.
Aleksandra starter som ny cheftræner 1. september. Vi kan i nogen udstrækning stadigvæk trække på Max som træner, hvis der er behov og økonomisk baggrund herfor.
Bo undersøger mulighederne for uddannelse af nye hjælpetrænere. Aktion: Bo.
Sponsortøjet fra Sportsmaster er nu tilgået klubben. Mogens og Jesper fordeler. Aktion: Mogens og Jesper.
Arrangementet ”Sjov Sommer”, der blev afviklet over 3 dage i uge 32, blev en stor succes med strålende solskinsvejr og mange glade deltagere.
Der er for øjeblikket ikke planlagt yderligere aktiviteter udendørs i juniorafdelingen.

Ad 4.
Midlertidige reparationer af jordanker på bane 7 samt nødtørftig reparation af hegn bag den sydlige ende af bane 4 er foretaget.

Ad 5.
Der arrangeres et Septembertræf for seniorer lørdag den 12. september. Per, C-O og Hans står for arrangementet. Per sender snarest invitation ud. Aktion: Per.
Status på ”Åben Bane” blev drøftet. Ikke mange deltager og næsten ingen nye medlemmer har fundet vej til denne glimrende introduktion til spillet og klubbens medlemmer. En mulig ”Åben Bane” indendørs overvejes.
Ekstra træning for nye seniorer tilbydes i hallen, mandag aften friholdes for tegning af faste baner til blandt andet dette formål. Aktion: Per.
Efterårsaktivitetsdagen blev fastsat til den 10. oktober. Aktion: Hans.

Ad 6.
Næste bestyrelsesmøde blev fastsat til mandag den 29. september klokken 18:30.

Hans

Månedens citat: ”Klogskabens vækst lader sig nøje måle efter galdens aftagen.”                         – Friedrich Nietzsche