Solrød Tennis Klub

Referat: 23. februar

23. januar 2017 - Skrevet af stkadmin

Tilstede: Per, Tommy, Jesper, Carl-Otto og Hans
Fraværende: Bo og Sten
Referent: Hans

Dagsorden:

  1. Godkendelse af seneste referat fra bestyrelsesmødet den 6. december 2016.
  2. Til beslutning/information.
  3. Juniorer.
  4. Hal- og banestatus.
  5. Aktiviteter.
  6. Eventuelt.

Ad 1.
Formanden bød velkommen, og referatet fra sidste møde den 6. december blev godkendt og underskrevet.

Ad 2.
Per orienterede om regnskabet for 2016 og budgettet for 2017. Regnskabet udviser et driftsunderskud på ca. 40.000 kr., hvilket ikke er tilfredsstillende.
En bedring sker når klubben fra 2018 ikke længere har udgifter på lånerenter, bidrag og afdrag på hallen.
Budget for 2017 viser da også et underskud på driften i samme størrelsesorden som i 2016.
Efter en kort drøftelse af såvel regnskab som budget godkendte bestyrelsen begge, og Per foranlediger det endelige regnskab sendt til revisor, og det reviderede regnskab bliver lagt på kontoret til underskrift af alle bestyrelsesmedlemmer.
Aktion: Per.

Per refererede fra de møder, som han og administrator havde haft med kommunen vedrørende haltilskud.
Tilskuddet for 2017 er på plads, og nu udestår forhandlinger om tilskud fra 2018, hvor behovet ikke er så stort efter at hallånet er betalt ud.
Bestyrelsen ønsker sig løbende orienteret/medinddraget i de fremtidige forhandlinger/møder.
Aktion: Per.

DGI har tilbudt klubben en såkaldt vækstaftale.
Tommy undersøger mulighederne i prgrammet og kontakter DGI forinden endelig accept/ikke-accept af aftale. Aktion: Tommy.

Klubben har modtaget forskellige tilbud om deltagelse i turneringer.
Klubben forventer at deltage med et U-18 drenge, et U-14 piger, et evt. U-18 piger samt et +50-hold. I DGI regi forventes deltagelse af et mix-hold samt et herrehold.

De mange modtagne spammails fra vores website blev drøftet.
Det blev besluttet ikke at foretage yderligere. Per skimmer, og udtager eventuelle non-spam mails.
Aktion: Per.

I forbindelse med formandens møder med kommunen vedrørende klubbens fremtidige drift kan der blive behov for mindre administrative justeringer af klubbens vedtægter. Bestyrelsen var enig om at vedtægternes paragraf 5 stk. 2 kunne slettes.

Klubben ønsker ikke at gøre brug af Danmarkssamfundets mulighed for at tildele klubben yderligere et dannebrogsflag.

Ad 3.
Tommy oplyste, at der havde været en glædelig medlemstilgang hos juniorerne. Træningen fungerer fint, idet dog fredagstræning giver udfordringer.
Tilmelding til forårstræningen skal ske ikke senere end ultimo marts.
Aktion: Jesper og Tommy.

Der er ingen af hjælpetrænerne, der er tilmeldt kurser i foråret.

Klubben har fået tilbud om at deltage i ”Skolernes Tennisdag” 15. marts fra 0900 – 1430. Det blev besluttet, at vi deltager. Aktion: Tommy og Jesper.

Der er ingen udestående skyldige beløb. Det gælder i øvrigt også på seniorsiden. Dette er både glædeligt og en meget tilfredsstillende udvikling.

Ad 4.
Hans og CO har overtaget hvervet med banevedligeholdelse inde.
Per omtalte de seneste udskiftninger og fornyelser herunder ny vandvarmer i cafeen og 3 nye toiletter.

P-pladsen er stadigvæk i en sørgelig forfatning. Kommunen har ikke for nærværende en ”god løsning”.

Hans og CO aftaler ”havevandring” på anlægget med kommunens ansvarlige for vedligeholdelse og anlæg i marts måned. Her aftales, hvad kommunen i dette finansår kan/vil bidrage med. Aktion: Hans.  

Vi har ikke flere nye klubbannere. Hans bestiller nye i løbet af året. Aktion: Hans.

Ad 5.
Vi deltager også i år i ”Sjov Sommer”. Der planlægges 2 seancer. En i uge 26 og en i uge 30.
Aktion: Jesper.

Deltagelse i turneringer under SLTU og DGI er omtalt under pkt. 2.

Vi planlægger en ”Solrød Closed” i juni og et ”Septembertræf” – sjovt nok i september! Aktion: Per og Hans.

Ad 6.
Generalforsamlingen finder sted mandag den 20. marts kl. 19:30. 
Bestyrelsen møder kl. 19:00. Hans skaffer en dirigent. Aktion: Hans.
Indkaldelse opslås – jfr. vedtægterne – på hjemmesiden og i klubhuset.
Aktion: Per.
Der holdes et kort konstituerende bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning, herunder fastsættelse af næste bestyrelsesmøde.
Aktion: Alle.

Hans

                                                   Månedens citat: ”Humor er som champagne: den tørre er den bedste.”              – Siegfried Lowitz